Za humny HanéCannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, korespondenčně Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc

Městský soud v Brně, Polní 39, 608 01 Brno
Č. j. 39 Nc 255/2016 a 24 Nc 909/2016


Věc: reakce na výzvu ze dne 19.9.2016 č.j. 39 Nc 255/2016 o nejasném podání podnětu - návrhu na úpravu právní způsobilosti statutárních zástupců ÚS, NS a NSZ, které je vedeno, resp. na které je ze  strany MS v Brně reagováno nejasnými výzvami pod dvěma čísly jednacími 39 Nc 255/2016  a 24 Nc 909/2016


Stručně k věci:
1.    Městský soud v Brně od července 2016 opakovaně odmítá sdělit informaci (nereaguje) dle zákona o informacích, pod jakým číslem jednacím je u Městského soudu v Brně šetřen členy asociace Open Royal Academy výzkumného programu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) v červnu 2016 podaný podnět – návrh na úpravu právní způsobilost předsedů Nejvyššího a Ústavního soudu ČR a nejvyššího státního zástupce NSZ. Pokud není takové řízení vedeno, nechť je tímto podáním zahájeno. Tolik k výzvě soudu, čeho se domáháme.

2.   Městský soud v Brně od července 2016 na podnět reaguje různými, dle nás zcela jednoznačně zdržovacími výzvami vedenými navíc pod dvěma čísly jednacími 39 Nc 255/2016  a 24 Nc 909/2016. Veškeré podklady založené do obou spisů navrhujeme sloučit v jeden spis k řízení o právní způsobilosti předsedů NS a ÚS a VSZ. Číslo jednací řízení o úpravě způsobilosti těchto osob nám následně sdělte.   

3.   Jak je doloženo v archivech kartelu a korupce české trestní exekutivy a justice zapletené do organizovaného zločinu páchajícího konkrétními státními zaměstnanci zločiny proti lidskosti doložené soudním znalcem s důsledky naplňujícími ustanovení dle §§ 401 a 149 v odstavci 4 trestního zákoníku (viz čísla jednací např. http://ministerstvo-vnitra.blogspot.com, http://nejvyssi-statni-zastupitelstvi.blogspot.com,  http://nejvyssi-soud.blogspot.com/ a http://ustavni-soud-dukazy.blogspot.cz/ ), konkrétní usvědčené soudce a státní zástupce páchající organizovaný zločin však zakazuje policie a státní zastupitelství šetřit. Ministři spravedlnosti, předseda ÚS a NS a vrchní státní zástupce pak na tyto doložené mafiány v talárech odmítají podat kárný/trestní podnět. Letos podnět na zahájení kárných řízení statutárním zástupcům MSp, NS, NSZ a ÚS podalo přes 100 občanů!

4.    Vzhledem k tomu, že je možné, ač se to jeví býti velmi nepravděpodobné, mohou být státní zaměstnanci označení jako tři Pavlové, tedy Zeman (NSZ),  Šámal (NS) a Rychetský (ÚS) mentálně nezpůsobilí a nelze je tedy podezírat na účasti na organizovaném zločinu, který státem organizovaná mafie zakazuje šetřit, navrhujeme a podáváme podnět, aby byli šetřeni, protože je na důkazech doloženo, že neumí česky a chápat význam slov.

5.    Konkrétní test právní způsobilosti statutárních zástupců NSZ, NS a ÚS: Za dohledu znalce nebo lépe znaleckého ústavu označené šetřené osoby přečtou průvodní text pastorů Konopné církve k podnětu na zahájení kárných řízení předsedům Nejvyššího a Ústavního soudu ze dne 22. 9. 2016 uvedený na http://konopna-cirkev.blogspot.cz/2016/10/desatero.html Následně budou testovaní zkoušeni, co si zapamatovali z průvodního textu a sdělí, jak chápou význam organizovaného zločinu v justici a exekutivě při distribuci české marihuany v Evropě, kde jsme předními producenty. Po přestávce přečte testovaný Zeman nahlas za průvodním textem podnětu uvedené Desatero aneb Důkazy ze spisů. Po přečtení každého jediného bodu desatera bude testovaný Šámal Zemanovi odpovídat, jak danému přikázání rozumí. Následně řekne Zeman, Šámalovi jak přikázání rozumí on a jako poslední řekne Rychetský oběma kontrolní otázku: „Je konopí prekurzor?“ Zeman se Šámalem se ve čtení mohou střídat. Pokud jednou jedinkrát sdělí kdokoliv z testovaných, že konopí je prekurzor, doporučujeme znalcům použít elektrošoky.  

V Olomouci dne 5. 10. 2016                         Dušan Dvořák, MMCA, předseda SR

Ps: Zasíláme toliko elektronicky, poštu už jsme použili 3x a zbytečně. 


------------------------


Od: Open Royal Academy <openroyalacademy@gmail.com>
Datum: 29. června 2016 21:31
Předmět: ke změně právní způsobilosti předsedů Ústavního soudu ČR v Brně JUDr. Pavla Rychetského, předsedy Nejvyššího soudu v Brně Prof. JUDr. Pavla Šámala, Ph.D. a předsedy Nejvyššího státního zastupitelství v Brně JUDr. Pavla Zemana, Ph.D.
Komu: Elektronicka Podatelna <podani@usoud.cz>, podatelna@nsoud.cz, msoud@msoud.brn.justice.cz, podatelna@nsz.brn.justice.cz
Kopie: ctnamety@ceskatelevize.cz, Rada ČT <radact@ceskatelevize.cz>, ctk@mail.ctk.cz, redolo@mfdnes.cz, olomouc@ctk.cz, olomoucky@denik.cz, olomouc@olomouc.cz, sefredaktor@olomouckadrbna.cz, info@hanackyvecernik.cz, "rp@pirati.cz" <rp@pirati.cz>, listy@pirati.cz, redakce@legalpub.cz, redakce@novinky.cz, tip@blesk.czCannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 77900 Olomouc

člen Open Royal Academy,http://www.europe-cannabis.eu/
Městský soud v Brně
Předsedové prekurzorů ÚS, NS a NSZ
Česká prekurzorová televize a media
-      Elektronicky a poštou

Věc: Návrh dle § 55 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. a § 34 zákona č. 292/2013 Sb. ke změně právní způsobilosti předsedů Ústavního soudu ČR v Brně JUDr. Pavla Rychetského, předsedy Nejvyššího soudu v Brně Prof. JUDr. Pavla Šámala, Ph.D. a předsedy Nejvyššího státního zastupitelství v Brně JUDr. Pavla Zemana, Ph.D. 
Odůvodnění: Na soudce obecních, krajských a vyšších soudů a soudce Nejvyššího a Ústavního soudu ČR a státní zástupce všech stupňů včetně NSZ byl podán opakovaně trestní podnět, protože od roku 2009 odmítají a zakazují vyšetřit a kryjí zločiny až ve čtvrtém odstavci § 149 trestního zákoníku doložené i soudním znalcem v oboru soudního lékařství, důkaz zde ze soudního spisu http://vlada-cr.blogspot.cz/ (citujme … byli zabiti a zmrzačeni nevinní lidé ….. chybí 90% zkonfiskovaného majetku…) Policie trestné činy rovněž odmítá šetřit i v roce 2016 podané 5 nevládními organizacemi, viz http://ministerstvo-vnitra.blogspot.com/ a ministr vnitra říká, že když to státní zástupci zarazí, nemohou s tím policisté nic dělat, viz http://ministr-vnitra.blogspot.com/
 
Aby soudci a státní zástupci neskončili ve vězení a nebyly hrazeny způsobené škody, vymysleli si, že konopí je prekurzor a není třeba věc týkající se práva výzkumu a výroby konopných produktů předat Soudnímu dvoru, protože prý zákon o návykových látkách není technický předpis k výrobě konopných léčiv. Takovou průhlednou lež justičních zločinců vyvrací veřejná databáze TRIS, judikatura, znalci, znalecké ústavy a ministerstvo zdravotnictví, viz http://univerzita-palackeho.blogspot.com/
 
Na soudce Nejvyššího a Ústavního soudu ČR odmítající věc předat Soudnímu dvoru pod průhlednou lží, že konopí je prekurzor (č. j. II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II. ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. ÚS 3196/15, III. ÚS 396/16), byl podán podnět na kárná řízení. Předseda Ústavního soudu ČR dne 23.5.2016 č.j. SPR ÚS 294/16 a předseda Nejvyššího soudu dne 22.6.2016 č.j. S265/2016 odmítli podat návrh na zahájení kárných řízení, viz http://constitutional-court.blogspot.com/ Nejvyšší státní zástupce zase vůbec nereaguje na doloženou korupci a páchání zločinů, viz http://nejvyssi-statni-zastupce.blogspot.com/
 
Citujme první prolhané usnesení č.j. II. ÚS 664/12 k usnesení NS č.j. 8 Tdo 1231 /2011, na které je vždy odkázáno: Dovolací soud podrobně objasnil, z jakých důvodů nepředložil Soudnímu dvoru k rozhodnutí předběžnou otázku. Učinil totiž závěr, že zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, není technickou normou, kterou je třeba nahlásit podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/34, o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů s tím, že takový postup je vyloučen již s ohledem na ustanovení § 1 odst. 1 uvedeného zákona, podle něhož povinnosti stran zacházení s prekurzory a pomocnými látkami vykonává podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství členská země"

Následně odmítl NS předat věc Soudnímu dvoru ještě v analogických dovoláních  č.j. 6 Tdo 1493/2014, 11 Tdo 181/2015 a pravděpodobně opětovně také dne 30. 5. 2016 č.j. 6 Tdo 323/2016.

Protože jediné vysvětlení jednání předsedů NSZ, NS a ÚS – pokud vyčleníme, že to jsou zkorumpovaní cyničtí podvodníci, což se pochopitelně nabízí jako první,  - je, že to jsou – a to pak za to nemohou - úplní dementi a zcela jim vymizely rozpoznávací, ovládací a rozlišovací funkce a buď nerozumí textu, nebo zapomněli česky, nebo se jim to v hlavě pomotalo a mohli by svou destruktivní činností způsobit enormní škody, navrhujeme znalecky zkoumat, zda jsou právně způsobilí. Jak jistě víte, ryba smrdí od hlavy, a když je to hlava pomotaná, jsou pak pomotaní všichni. Domníváme se, že se nelze zcela jednoznačně spoléhat na to, že to jsou předsedové NSZ, NS a ÚS zkorumpovaní prolhaní podvodníci, třeba jsou v tom fakt nevině a jsou např. vhodní na lepení pytlíků nebo hrabání listí, takže žádáme, abyste je zkoumali. 
Pokud byste snad z nějakého účelového důvodu odmítali zahájit řízení o úpravě právní způsobilosti, toto jednak velmi řádně zdůvodněte, jen ne jak ti tři prekurzoři, co dáváme zkoumat, že je prý svobodnou volbou soudce lhát, což nebudeme komentovat.

Dále nám v případě nezahájení řízení dle zákona o informacích sdělte, že když je dle § 21 PŘESTUPKEM VYDÁVÁNÍ LŽIVÝCH ROZHODNUTÍ VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ, JAKÝMI §§ A ZÁKONY TOTO ŔEŠÍ PROLHANÉ soudní ROZHODNUTÍ? NEBO SE TO POVAŽUJE TAKY JEN ZA PŘESTUPEK, KDYŽ KRYLI ZLOČINY? 
Domníváme se, že úprava právní způsobilosti a přeřazení těch tří králů na méně kvalifikovanou, intelektuálně a především morálně náročnou práci, jim a celé společnosti dozajista prospěje, nehledě na další pozitiva: předsedové NS US už jsou v důchodovém věku, takže by měli k výslužce za prekurzorovou chrabrost od státu a důchodu starobnímu i invalidní důchod na palici, takže by si finančně polepšili.
Tímto vám za poškozené členy výzkumu podáváme návrh na zahájení řízení o úpravě právní způsobilosti. 
Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady
Důkazy v příloze
--------------------------------------------

Předseda Nejvyššího soudu ČR           Předseda Ústavního soudu ČR Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.                   JUDr. Pavel Rychetský
Burešova 20, 657 37 Brno                           Joštova 8, 602 00 Brno 

 

Věc: Žádost o informace dle zákona o informacích a žádost o revokaci rozhodnutí předsedů soudů k odmítnutým podnětům na podání návrhů ke kárným/trestním řízením se soudci Nejvyššího (č.j. S 265/2016)  a Ústavního soudu ČR (č.j. SPR ÚS 294/16) tvrdícím opakovaně vědomě nepravdivě, že konopí je prekurzor a technické předpisy k výrobě konopí nejsou technické předpisy a jejich novelizace se nehlásí EU, aby věc v rozporu s úmluvami, judikaturou a nálezy nepředali Soudnímu dvoru, naposledy pak velmi pravděpodobně opětovně soudci Nejvyššího soudu ČR dne 30. 5. 2016 č. j. 6 Tdo 323/2016 (rozhodnutí neznáme, právě dle advokáta Dušana Dvořáka probíhá řízení o určení lhůty k dovolání č. j. 6 Tdo 323/2016), když se mimo jiné soudci obou soudů nevyrovnali se spáchanými zločiny doloženými opakovaně také soudním znalcem a zakazovanými vyšetřovat také Nejvyššímu státnímu zastupitelstvím, naposledy pak ze strany VSZ Praha podnět předán k přezkumu NSZ ze dne 15. 6. 2016 pod čj. 174/2016, viz  http://nejvyssi-statni-zastupitelstvi.blogspot.com/

Shrnuto k podezřením provinění soudců Nejvyššího a Ústavního soudu ČR

A.    Soudci všech daných níže uvedených senátů opakovaně odmítali uznat hrubé porušení úmluv (Právo na život a zákaz mučení, obchodní právo EU), zákonů a řady základních práv a svobod i přes doložené důkazy spáchaných zločinů státními zástupci a soudci zakázaných od roku 2009 vyšetřit všemi stupni státních zastupitelství a justice a stali se tak spolupachateli daných zločinů doložených – jak bylo na důkazech lékaři a poškozenými opakovaně doloženo – také soudním znalcem v oboru soudního lékařství, viz dne 11. 5. 2011 ve scanu na http://vlada-cr.blogspot.cz/

B.    Soudci odmítali jakkoliv projednat a uznat důkazy podloženou netrestnost skutku a naprostou oprávněnost náhrady škody a šetření označených pachatelů veřejné moci jednajících jako organizovaná zločinecká skupina, viz http://cannabis-dukazy.blogspot.com/

C.    Soudci pod průhlednou, snadno zpochybnitelnou a vědomou nepravdou, že konopí je prekurzor opakovaně odmítali podat Soudnímu dvoru předběžné otázky a označovali všechna dovolaní a stížnosti za zjevně nedůvodné a odmítali se vyloučit pro podjatost, kdy jsou tito soudci dosud ve velmi povrchně prošetřených podnětech k návrhům na kárná/trestní provinění shledáváni předsedy Ústavního a Nejvyššího soudu ČR za soudce Nejvyššího (č.j. S 265/2016)  a Ústavního soudu ČR (č.j. SPR ÚS 294/16) jednajícího údajně v souladu s právním řádem, viz http://court-european.blogspot.com/

 

Domníváme, že tímto jednáním uvedení soudci Nejvyššího a Ústavního soudu ČR naplnili ustanovení § 401 a 149, odst. 4 a další ustanovení trestního zákoníku, neboť spáchané a doložené zločiny proti lidskosti, které vědomě kryli a zakazovali projednat, jsou nepromlčitelné.

 

Rekapitulace a důkazy k žádosti o informace a oprávněnosti revokace

1.   Nejvyšší soud pod čj. 8 Tdo 1231 /2011 a následně pod č.j. 6 Tdo 1493/2014, 11 Tdo 181/2015 a pravděpodobně opětovně také dne 30. 5. 2016 č.j. 6 Tdo 323/2016 označil jako zjevně nedůvodné předat Soudnímu dvoru předběžné otázky ve věci výroby konopí jako léku, přestože byly podány advokátem a bylo doloženo vědomě mylné tvrzení soudů od roku 2010, že 1) „konopí je prekurzor“, což je přírodovědný fakt a vědomě mylné tvrzení, že konopí je prekurzor vylučuje judikatura a zákon o prekurzorech, kde konopí není uvedeno, což bylo soudcům doloženo rozhodnutím ministerstva zdravotnictví a znalců, 2) „nařízení (ES) o prekurzorech bylo transponováno do zákona o návykových látkách“, což vylučuje zákon o prekurzorech a doložená judikatura a nálezy, 3) „zákon o návykových látkách a zákon o léčivech není technickým předpisem k výrobě konopí jako léku“, což vylučuje databáze TRIS a doložená notifikace novel ustanovení §§ 8 a 5,odst.5 zákona o návykových látkách zákona č.273/2013 Sb., důkazy tvrzení poškozených, viz znalci a ministerstvo zdravotnictví http://univerzita-palackeho.blogspot.com/
 
2.   Ústavní soud 7x rozhodl (č. j. II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II. ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. ÚS 3196/15, III. ÚS 396/16), že tato rozhodnutí NS jsou správná a stížnosti zjevně nedůvodné, protože, citujme první odmítavé usnesení č.j. II. ÚS 664/12: „Dovolací soud podrobně objasnil, z jakých důvodů nepředložil Soudnímu dvoru k rozhodnutí předběžnou otázku. Učinil totiž závěr, že zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, není technickou normou, kterou je třeba nahlásit podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/34, o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů s tím, že takový postup je vyloučen již s ohledem na ustanovení § 1 odst. 1 uvedeného zákona, podle něhož povinnosti stran zacházení s prekurzory a pomocnými látkami vykonává podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství pouze ČR.“  

3.   Předseda Ústavního soudu dne 23.5.2015 č.j. SPR ÚS 294/16 uvedl, že na kárná řízení není právní nárok a rozhodovací činnost soudce nemůže být důvodem pro kárné provinění, přestože šlo  ze strany soudců o vědomé popření mezinárodního práva, judikatury a exaktních faktů, nikoli úvah a názorů, což zřizovatelé Edukativní konopné kliniky v žádosti podané na podatelně soudů dne 21.6.2016 žádali revokovat pro zjevnou svévoli předsedy Ústavního soudu ČR a doložili další důkazy zvůle a požádali o vydání informací od obou předsedů soudů, viz http://constitutional-court.blogspot.cz/ Dne 21. 6. 2016 podali společně na podatelnách soudů zřizovatelé Edukativní konopné kliniky, Konopná apatyka královny koloběžky první, CZ 798 55 Ospělov 6 žádost o informace a doložili další závažné skutečnosti ke kárným řízením nejen stran nezákonných, ale také vědomě meritorně neprojednaných stěžovaných pokut jako důkazů kárných provinění soudců okresního, krajského, nejvyššího a ústavního soudu v předmětných řízeních dle bodu 1 a 2 a žádali kromě informací také revokaci rozhodnutí, viz http://www.europe-cannabis.eu/

4.   Dne 30.5.2016 rozhodlo Krajské státní zastupitelství v Brně pod č.j. 1 KZT 598 2014 -29 předat k ten den uskutečněnému rozhodnutí Nejvyššímu soudu v dovolání č. 6 Tdo 323/2016 trestní podnět od 5 nevládních organizací ze dne 14.5.2016 na zločiny soudců a státních zástupců (opakovaně NS a ÚS doložený) doložené již dne 11.5.2011 soudním znalcem justici a exekutivě. Zločiny proti lidskosti dle §§ 401 a 149 odst. 4 trestního zákoníku spáchané v důsledku konfiskací konopí pro výzkum a následně zcela vědomě mylného rozhodování okresních, krajských, vrchního a nejvyššího soudu jsou doložené v číslech jednacích v bodu 2 označených ústavních stížností. Trestní podnět byl opětovně zakázaný vyšetřit. Dne 6.6.2016 rozhodlo Krajské státní zastupitelství v Brně pod č.j. SIN 23/2016, že není třeba žádného prošetření spáchaných zločinů soudců a státních zástupců, protože tato věc již byla opakovaně prošetřena a žádné zločiny nebyly prokázány, což vyplývá z kontextu usnesení Nejvyššího a Ústavního soudu uvedených v bodě 1 a 2. Přestože bylo žádáno doložit, které konkrétní pasáže usnesení NS a ÚS toto dokazují, KSZ v Brně opětovně tyto skutečnosti nedoložilo (viz např. č.j. 1 SPR 473/2012, č.j. SIN 40/2015 a 42/2015 a SIN 16/2016). Viz rozhodnutí na http://krajska-statni-zastupitelstvi.blogspot.com/
 
5.   Dne 22. 6. 2016 Předseda Nejvyššího soudu pod č. j. S 265/2016 rozhodl, že nepodá návrh ke kárným řízením se soudci Nejvyššího soudu ve výše uvedených řízeních a věc je prý v kompetenci Ústavního soudu ČR (!!!), viz http://constitutional-court.blogspot.com/
 
Žádost podporovatelů výzkumu www.konopijelek.cz
 
I.                   Sdělte, zda na základě těchto dalších doložených nových skutečností s důkazy hrubých provinění soudců na tyto soudce po prošetření podáte návrhy na kárná/trestní řízení, a to v případě NS včetně soudců v řízení č.j. 6 Tdo 323/2016 (je-li to důvodné a opětovně nebyl předán spor Soudnímu dvoru, právě řešeno určení lhůty rozhodnutí). 

II.                Sdělte, zda (až rozhodnutí vydáte – viz bod 3) můžete zaslat kopii rozhodnutí na žádosti o informace k podnětům k podání návrhů na kárná řízení s uvedenými soudci podané na podatelně vašeho soudu dne 21. 6. 2016 jménem zřizovatelů Edukativní konopné kliniky (s novou adresou od 14. 5. 2016) Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6 v zastoupení panem Ing. Martinem Dindošem s žádostí o revokaci rozhodnutí nešetřit soudce kryjící zločiny proti lidskosti nepravdami, že konopí je prekurzor atd. a odmítajících předat spor Soudnímu dvoru a seznat porušení základních práv a svobod. 

27. 6. 2016


Manželé Miroslav Kočíř, nar. 29.11.1957  a Jana Kočířová, nar. 26. 7. 1963, společně bytem Klášterec nad Orlicí 228, 561 82 Klášterec nad Orlicí, doručovací adresa Klášterec nad Orlicí 228, 561 82 Klášterec nad Orlicí


Na vědomí:
Manželé František a Jana Dvořákovi, nar. 10. 4. 1936 a 20. 3. 1939, společně bytem Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc