Stížnost/odvolání univerzitě na odmítnutí žádosti o informace dle infozákona

Konopí je lék, z.s., IČ: 227 27 281, Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6

Univerzita Palackého – rektorát
-      elektronicky a poštou -

Věc: stížnost/odvolání na odmítnutí žádosti o informace dle infozákona  povinným 


Odůvodnění: 

1)    Stížnost: Povinný v rozporu se správním řádem a infozákonem neoznačil ani žadatele o informace a neuvedl ani číslo jednací rozhodnutí a meritum žádosti – viz Příloha 1 (v případě žaloby označíme předmětná ustanovení porušených zákonů) – rozhodnutí je mj. nepřezkoumatelné
2)    Odvolání: Povinný jedná ryze obstrukčně, když slovní vatou označuje své odmítavé odůvodnění a jedná jako slabomyslný a předstírá, že neví, že infozákonem – viz Příloha 2, je zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. (v případě žaloby označíme judikaturu) 

Komentář: Pokud povinný jedná, jak je výše uvedeno a označuje se právníkem univerzity, pak jde jen o další důkaz pro porozumění pro udělení Ceny Františka Palackého osobě kryjící organizovaný zločin rektorem s podporou Právnické fakulty UP.


Žádáme informace vydat v zákonné lhůtě.

Dne 7. 9. 2016                         Miloslav Tetour, MCA, předseda správní rady

Příloha 1
Od: Vidrmanová Eva <eva.vidrmanova@upol.cz>
Datum: 7. září 2016 10:49
Předmět:
Komu: "info@konopijelek.cz" <info@konopijelek.cz>

Vážený pane,
v návaznosti na Vaše podání ze dne 1. 9. 2016, označené jako „žádost o informace dle infozákona zaslaná poštou a elektronicky“, Vám sděluji, že Vámi podaná žádost není podle § 14 odst. 4 ve spojení s ust. § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a podle čl.7 odst. 5 směrnice rektora UP č. B3-12/5-SR žádostí dle tohoto zákona, a to z důvodu, že z Vaší žádosti není zřejmé,  že se domáháte poskytnutí informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. V žádosti o poskytnutí informace je třeba uvést přesné označení a název zákona, na jehož základě o poskytnutí informace žádáte. Z uvedených důvodů  se UP výše uvedeným podáním nebude zabývat.
S pozdravem

Mgr. Eva Vidrmanová
právník
                               
Univerzita Palackého v Olomouci
Rektorát
| Křížkovského 511/8, 77147 ,Olomouc
585 631 046

 Příloha 2

Konopí je lék, z.s., IČ: 227 27 281, Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6
Univerzita Palackého – rektorát
Věc: žádost o informace dle infozákona 
1)    Sdělte prosím, komu se podává stížnost na rozhodnutí rektora ve věci udělení ceny Františka Palackého, a sdělte, jaký orgán má právo rektora odvolat a kdo je oprávněn návrh na odvolání rektora podat. Je takovým orgánem správní rada univerzity, nebo akademický senát? Pokud v dané věci platí pouze správní právo, toto sdělte, pokud je vydán interní předpis univerzity, označte předpis a citujte ustanovení.
2)    Zašlete - s instrukcemi v rozhodnutí rektora UP prof. Josefa Jařaba ze dne 6. 5. 1996 č. 3/96 kopie a chronologii návrhových listů k udělení Ceny Františka Palackého, seznam a funkce osob, které rektor učil do Výboru pro udělení Ceny Františka Palackého a vyjádření vědecké rady a všech relevantních subjektů k udělení Ceny Františka Palackého v roce 2016 (8. 6. 2016). Pokud byl jediným kandidátem Pavel Rychetský, toto nám sdělte. Sdělte rovněž, zda Pavel Rychetský s cenou Františka Palackého rovněž obdržel finanční odměnu 50.000 Kč. Pokud ano, zašlete prosím kontaktní údaje obcí, které cenu podporují.
3)    Sdělte, zda je pravdou tvrzení, že vedoucí výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) a absolvent UP Dušan Dvořák, rektora univerzity nejen dne 15. srpna 2014 (údajně 18. 8. 2014 osobně na podatelně) informoval o justičně exekutivní korupci (nejen) na ústavním soudu ve věci konopí a žádal Vás o odborné znalecké stanovisko Alma mater a současně uvedl nejen prospěch z neporušování právního řádu justičně exekutivní mafií, ale také výsledky za dobu své práce v Olomouci v letech 1994 - 2003. Sdělte, zda univerzita stanovisko v roce 2014 vydala.
4)    Sdělte, zda je pravdou tvrzení, že Vám dne 19. 8.2014 nevládní organizace Cannabis is The Cure,z.s. podala návrh na vydání osvědčení k právní ochraně pro - dnes 10 x od judikátu netrestnosti cannabisterapie (2008) kriminalizovaného - Dušana Dvořáka s argumentací, že konopí je prekurzor a podobné bludy justičně exekutivní mafie na ústavním soudu. Sdělte, univerzita osvědčení vydala.
5)    Je pravdou (existuje důkaz-informace), že Dušan Dvořák rektora univerzity dne 10. 7. 2015 opětovně (nyní) v souvislosti s pátou ústavní stížností na justiční mafii naléhavě žádal o vydání soudně znaleckého stanoviska UP k otázkám v příloze 1 a rektor univerzity prostřednictvím kancléře dne 9. 8. 2015 žádost odmítl? Je níže uvedené tvrzení kancléře ze dne 9. 8. 2015 uvedené v příloze 2 pravdivé (ve smyslu odeslal je kancléř Hladký jako stanovisko ÚP)?
6)    Je rektoru univerzity známo, že Dušan Dvořák dne 17. 5. 1996 s prof. Josefem Jařabem jako rektorem podepsal smlouvu o spolupráci s  Univerzitou Palackého a v roce 2012 emeritní rektor Jařab napsal justici, že jedná s Dušanem Dvořákem jako bolševici a následně jej a další výzkumníky navrhl na Cenu města Olomouce?
7)    Je rektoru univerzity známo, že další emeritní rektoři (Mačáková, Dvořák) svědčili ve prospěch Dušana Dvořáka a výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) v letech 2008 – 2015 u justice a exekutivy? Je rektoru známo, že profesorka Mačáková s Dušanem Dvořákem a dalšími podala 3 legislativní návrhy ve věci cannabisterapie a civilizovaného a kulturního řešení věci, jak zločiny justičně exekutivní mafie zastavit?

Děkuji za Váš zájem a čas, který jste žádosti věnovali

S pozdravem dne 30. 8. 2016    Miloslav Tetour, MCA, předseda správní rady


PS. Rozhodnutí prosím zašlete na adresu info@konopijelek.cz V případě poštovního podání rozhodnutí nepersonifikujte, máte –li zájem, sdělím vám soukromou adresu.

Příloha 1
Otázky k vyjádření Univerzity Palackého  
(otázky 1-3 zodpověděla Přírodovědecká fakulta)
4)     Je možné Nařízení ES (o prekurzorech) přímo transponovat do zákona?
5)     Je judikát netrestnosti cannabisterapie z ledna 2008 „podepřen“ v novém trestním zákoníku §§ 28 a 31, odst.1?

K tomu

[1]
http://sanitasanimae.blogspot.cz/2014/09/prof-mudr-et-phdr-jana-macakova-csc.html

[2]
http://sanitasanimae.blogspot.cz/2014/09/profphdr-josef-jarab-csc.html

[3]
http://sanitasanimae.blogspot.cz/2014/09/doc-rndr-peter-ondra-csc.html

[4]
http://sanitasanimae.blogspot.cz/2014/09/docrndr-lumir-ondrej-hanus-drsc-drhcmult.html

[5]
http://dusandvorak.blogspot.cz/2015/02/reference-na-dusana-dvoraka.html

[6]
http://sanitasanimae.blogspot.cz/2014/09/mudr-radek-matlach.html

[7]
http://sanitasanimae.blogspot.cz/2014/09/mudr-ales-skrivanek-phd.html

[8]
http://europe-cannabis.eu/  (zapovězená otázka SDEU číslo 1)

[9]
http://cannabis-dukazy.blogspot.cz/2014/10/pravni-argumentace-k-netrestnosti.html

[10] Při vědomí nedostupnosti cannabisterapie, kdy poslanci přikázali občanům pouze kouřit vysoce omamný květ z Holandska a neomamné odrůdy vhodné například na epilepsii a neomamné či omamné cílené metody (spray, čípek, mast, tinkturu nebo kapky) nelze produkovat a dostat povolení, jak dokládá nenotifikovaný § 24 a) a 24b) zákona o návykových látkách ve spojení s vyhláškou č. 221/2013 Sb. notifikovanou v nouzovém režimu pro katastrofy a cenou terapie pro občana 10-50 tisíc Kč/měsíčně v lékárně


Příloha 2

Vážený pane Dvořáku,

z pověření rektora UP  prof.  Jaroslava  Millera reaguji na Váš dopis s žádostí o informace a stanovisko univerzity jako soudně znalecké instituce a níže přikládám vyjádření Právnické fakulty UP k poskytnutí odborného stanoviska k Vámi předloženým otázkám.
Vyjádření Právnické fakulty vystihuje  postoj Univerzity Palackého a všech dotčených součásti k této věci. Univerzita Palackého v Olomouci neshledala důvod hodný zřetele a nehodlá poskytovat své odborné stanovisko k Vašim otázkám.
S přáním pěkného léta

PhDr. Rostislav Hladký
Kancléř
Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 8
771 47 Olomouc


Vyjádření PF UP v Olomouci k žádosti pana D. Dvořáka o stanovisko univerzity


Právnická fakulta UP v Olomouci nehodlá poskytovat své odborné stanovisko k otázkám, které svým dopisem ze dne 10. 7. 2015 pan D. Dvořák předložil rektoru UP v Olomouci, a to z následujících důvodů:

UP v Olomouci (ani PF jako její složka) není znaleckou institucí, která by měla zákonem založenou povinnost poskytovat (na žádost) svá odborná stanoviska.
Rozhodnutí o vypracování odborného stanoviska je tudíž dobrovolné a přichází do úvahy tam, kde univerzita (fakulta) plní pozici společensky odpovědné instituce nebo v případech poradenství osobám nacházejícím se v sociální tísni, nebo v případě smluvně dojednaného závazku mezi objednatelem stanoviska a UP v Olomouci. Možnost dobrovolného vypracování stanoviska na žádost však v tomto případě nepřichází v úvahu. Jak totiž plyne ze samotné žádosti pana Dvořáka, stanovisko univerzity hodlá využít v rámci podání a projednání své ústavní stížnosti k ÚS ČR. Zde připomínáme, že řízení před Ústavním soudem je založeno na podmínce tzv. povinného advokátského procesu, když účastník musí být zastoupen advokátem (z.č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu). Vyjádření se k otázkám pana Dvořáka je tudíž věcí advokáta, kterému za jeho právní služby náleží odměna.
Úkolem Právnické fakulty UP není suplovat povinnosti advokáta v řízení o ústavní stížnosti. V případě nejasností nebo potřeby odborného výkladu se na UP může advokát obrátit s žádostí o vypracování odborného stanoviska. Zde však musí být připomenuto, že poradenskou/analytickou činnost provádí Univerzita (Právnická fakulta) v takovém případě na základě smluvního ujednání. Za vypracování stanoviska/rozboru problematiky pro dotčeného advokáta náleží fakultě poplatek/cena, která se pohybuje v návaznosti na rozsah a náročnost práce. [zpracoval prod. Hamuľák]