Me sme me! Hanáci. Světový den pro dušení zdraví 10.10.2016Okresní soud v Olomouci                           Univerzita Palackého v Olomouci
Č.j.  17 C 284/ 2016                                   Č.j.  17 C 284/ 2016

Věc:  Námitka a protinávrh žalovaného na rozhodnutí soudu ze dne 30. 9. 2016 č.j.  17 C 284/ 2016 v žalobě na ochranu pověsti žalobce za sdělení žalovaného po návratu z Tour de Franz za papežem Františkem s konopnou MASTIČKOU NA NEAMPUTACE KONČETIN DIABETIKŮ ze dne 15. 8. 2016, viz http://nase-vase-olomouc.blogspot.cz/2016/09/ctenarum-univerzitniho-zurnalu.html, že na Univerzitě Palackého v Olomouci zase úřadují bolševici v plné síle, viz  http://nase-vase-olomouc.blogspot.cz/2016/08/na-univerzite-palackeho-zase-uraduji.html  

Žalobce
Univerzita Palackého,  IČ: 61989592
Křížkovského 544/8, 771 47 Olomouc

Zastoupena dle pověření
Mgr. Eva Vidrmanová, právník ÚP

Žalovaný
Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12. 1. 1962
798 55 Ospělov 6, absolvent ÚP

Zmocněn k zastoupení dle § 26. odst. 3, o. s. ř.
Cannabis is The Cure,z.s. , IČ: 266 70 232,
Korespondenčně: Open Royal Academy,
Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc I.              
Námitka
1) Žalovaný se domnívá, že věc spadá do působnosti Krajského soudu v Brně nejen dle § 9 odst. 2 písmeno i) o.s.ř., ale také vzhledem k proti návrhu dle § 9 odst. 2 písmeno a) a g) o.s.ř, neboť žalovaný je občanem Liberlandu s aktuálně řešeným diplomatickým postavením a má v ČR trvalé bydliště ve spádovosti daného krajského soudu, viz rozhodnutí KS a OS Olomouc (19 Nc 702/2016) ve věci žaloby na soudkyni JUDr. Písaříkovou z OS Praha 3 a místní příslušnost.2) Na http://nase-vase-olomouc.blogspot.cz/2016/07/dusan-dvorak-trestna-cinnost-politiku.html je ve vyjádření emeritního rektora Univerzity Palackého prof. Josefa Jařaba ze dne 23. 11. 2012 doloženo, že soudy (a zejména soudružka soudkyně Písaříková z OS Prahy 3 navrhující k druhému výročí Edukativní konopné kliniky na Praze 3 úpravu způsobilosti žalobce při zjištění obludných zločinů justice doložených soudním znalcem dne 11.5.2011 a označení konopí prekurzorem také prvně ústavním soudem dne 13.4.2012) jednají s žalovaným po zveřejnění výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) dne 21. 8. 2016 jako za bolševika (tzn. papaláši bývalého režimu), když žalovaný uzavřel smlouvu o spolupráci s univerzitou již dne 17. 5. 1996, když byl prof. Jařab ve funkci a v předmětné věci je odborníkem hájícím lidská práva občanů ještě za dob vedoucí role KSČ, viz http://dusandvorak.blogspot.cz/2015/02/reference-na-dusana-dvoraka.html  


3) Bude příznačné, když se kauza s bolševiky úřadujícími v plné síle na ÚP Olomouc dostane k projednání před Krajský soud v Brně, který si jako pravý echt bolševik k ochraně justičně exekutivní mafie jako první vůči žalovanému v rozsudku vymyslel a justice dodnes přes doložené důkazy vědomé lži KS Brno, že konopí je prekurzor, toto opakuje jako organizovaná zločinecká skupina a věc nesměl řešit Soudní dvůr a důvodně podezřelí pachatelé v talárech potrestáni, protože o prekurzorech a chemických drogách EU nerozhoduje, zatímco o výrobě léčiv z bylin ano. To vše je pochopitelně vedení UP známo a bude soudu v rámci protinávrhu doloženo na důkazech. 


II.
Zastoupení žalobce
4) V průběhu řízení žalovaný zvolí jiného zástupce zmocněnce a doloží na důkazech, že je jednáním žalobce dlouhodobě diskriminován z důvodu odlišné víry, přesvědčení, světonázoru, profesního postavení a zdravotního hendikepu, a to naprostou rezignací univerzity na ochranu akademických svobod, ojedinělých výzkumných tradic a podporu demokracie, stejně tak nevydáváním informací a stanovisek. Viz stížnost odborné společnosti Konopí je lék,z.s. podaná dne 9.9.2016 na podatelně univerzity na nevydání informací k ceně Františka Palackého http://nase-vase-olomouc.blogspot.cz/2016/10/stiznostodvolani-univerzite-na.html, na kterou dodnes nebylo vedením univerzity reagováno, když zodpovězení otázek by s největší pravděpodobností doložilo typicky bolševické jednání univerzity při udělení ceny Františka Palackého JUDr. Pavlu Rychetskému dne 8. 6. 2016. Je však možné, že na stížnost žalobce reagoval dne 26.9.2016 - ovšem typicky papaláškým způsobem, kdy rozhodnutí bylo odesláno někomu jinému, než kdo je žadatel, viz žádost odborné společnosti Konopí je lék,z.s. o informace ze dne 8. 10. 2016 na http://nase-vase-olomouc.blogspot.cz/2016/10/protektorat-gubernie-bohmen-und-gro.html   Na justiční korupci a kartel ve věci konopí nejen na ÚS byla univerzita opakovaně upozorňována v letech 2014 a 2015, viz http://nase-vase-olomouc.blogspot.cz/2015/08/zadost-o-informace-stanovisko.html

 
5) Pokud jde o žalovaný dopis žalovaného ze dne 15. 8. 2016 o bolševicích na univerzitě, který byl určen také médiím a adresován primárně „nebeskému“ právníku Univerzity Palackého JUDr. Ludvíku Antonů (který byl přítelem žalovaného a zasvěcoval jej do neochoty univerzity k debolševizaci v devadesátých letech - mínění estébáci, komanči, přátelé okupace a VUMLu a členové Lidových milicí v řadách pracovníků ÚP, z nichž někteří pak získávali vysoké posty po roce 1989), dopis žalovaného reagoval právě na bolševické móresy zástupkyně univerzity při nevydání informací o ceně Františka Palackého. Zástupkyně univerzity označující se právničkou uváděla, že nechápe, že když jsou žádány informace dle infozákona, je tím myšlen zákon č. 106/1999 Sb. Zásady dobré praxe správního práva a řešení věci dle obsahu zřejmě danou zástupkyni žalobce zcela minuly. Doložme, že sám gestor předpisu běžně označuje zákon slovní zkratkou. 


III.          
Protinávrh
6) Sdělme, že slovo bolševik bylo od roku 1952 nonsens i v zemi zrodu bolševiků v SSSR, v ČR nemělo nikdy reálné funkční zakotvení a synonymem mu bylo slovo komunista. Čistě formálně je nonsens i sdělení, že bolševici zase úřadují na universitě, protože tam formálně nikdy neúřadovali a úřadovali tam komanči a stávající papaláši ve vedení ÚP takto obdobně reagují. Označení bolševik nebo komanč nebo papaláš je pro žalobce primárně symbolem. Symbolem zvůle, arogance a stupidity. Přesně jako je zlovolný, arogantní a stupidní postoj stávajícího oportunistického vedení ÚP vůči ochraně (nejen) žalovaného ve věci vymáhaného práva na vzdělání v oboru cannabisterapie, nikoliv stávající podpora ÚP důvodně podezřelým zločincům v exekutivě a justici zakazujících výzkum a terapii, resp. jejich symbolu – předsedovi ÚS. Exkomunistovi JUDr. Pavlu Rychetskému univerzita - přes znalost reálií vedením ÚP od roku 2014 - udělila 8. 6. 2016 cenu Františka Palackého, byť předseda ÚS na důvodně podezřelé spolupachatele organizovaného zločinu v talárech na ÚS odmítá podat kárný podnět (jen v roce 2016 podalo podnět přes 100 občanů). 


7) Ukažme si, copak nám za čtyřnásobnou lež jen ve věci porušení unijního práva pověděli dokonce profesoři ústavního soudu v první ze sedmi dosud odmítnutých stížnosti žalovaného na bolševiky na nejvyšším soudu dne 13.4.2012 č.j. II. ÚS 664/12:“ ".....Dovolací soud dále také podrobně objasnil, z jakých důvodů nepředložil Soudnímu dvoru Evropské unie k rozhodnutí předběžnou otázku. Učinil totiž závěr, že zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, není technickou normou, kterou je třeba nahlásit podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/34, o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů s tím, že takový postup je vyloučen již s ohledem na ustanovení § 1 odst. 1 uvedeného zákona, podle něhož povinnosti stran zacházení s prekurzory a pomocnými látkami vykonává podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství členský stát….“ Protože tato věc přímo souvisí s žalobou a protinávrhem, sdělme k justičně exekutivně mafii její nepravdivá tvrzení:


A. Nepředložení předběžné otázky Soudnímu dvoru (jako porušení základního práva na spravedlivý proces, práva na zákonného soudce a v případě žalobce i trestu uděleného na základě zákona) vylučují nálezy Ústavního soudu ČR sp. zn. II ÚS 1009/08 ze dne 08. 01. 2009 ve věci Pfizer, body 22 a 30, dále sp. zn. II. ÚS 1658/11 ze dne 29. 11. 2011 a sp. zn. II. ÚS 2504/10 ze dne 10. 9. 2010.


B. Že je konopí prekurzor vylučuje zákon o prekurzorech drog č. 272/2013 Sb., rozhodnutí ministerstva zdravotnictví ze dne 14.3.2016 a judikatura ze dne 21.06.2006 č.j. 3 Tdo 687/2006 a ze dne 30. 1. 2008 č. j. 3 Tdo 52/2008 


C) Nařízení ES o prekurzorech č. 273/2004 ze dne 11. února 2004 bylo dle justice údajně implementováno do zákona o návykových látkách, když nařízení ES nejenže implementovat do zákona vůbec nelze a za takovouto chybu by vyletěl student práv od zkoušky, ale takové jednání vylučuje také nález č. j. Pl. ÚS 50/04 ze dne 8. 3. 2006


D) Zákon o návykových látkách a zákon o léčivech údajně nejsou  technické předpisy k výrobě konopí jako léku  dle Směrnice 98/34/ES, když toto vylučují důkazy (veřejná databáze TRIS) a notifikace novely zákona o návykových látkách prvně notifikovaným zákonem č. 273/2013 Sb. uvedená ve veřejné databázi TRIS pod č. 2012/329/CZ


E) Dalších šest z deseti naprosto vědomých lží v rozhodnutích důvodně podezřelé organizované zločinecké skupiny na ÚS, NS, NZS, obou VSZ a Ministerstvu spravedlnosti ČR ve věci údajné trestnosti výzkumu a léčby konopím najdeme v posledním pokusu o kárný podnět pastorů Konopné církve ze dne 22. září 2016 předsedům Nejvyššího a Ústavního soudu ČR na http://konopna-cirkev.blogspot.cz/2016/10/desatero-karnych-provineni.html

 
8) Lze na důkazech doložit, že právě Univerzita Palackého v padesátých létech minulého století nastartovala osobnostmi, jako byli profesoři Kabelík, Šantavý a Krejčí světový vědecký výzkum cannabisterapie a přední světový (olomoucký) vědec doc. Lumír Hanuš pracující od devadesátých let na Hebrejské univerzitě roky marně žádal univerzitu o realizaci výzkumu.

  
10) Když žalobce 21. 3. 2008 zveřejnil výzkum na www.konopijelek.cz  a v letech 2009 – 2010 na pštrosí politiku a pokrytecké jednání Lékařské fakulty UP vytrvale upozorňoval, „uzavřela“ univerzita kritiku udělením čestného doktorátu Lumíru Hanušovi, aniž by sama navázala na přerušené tradice.  


11) Za potvrzování faktů z výzkumu včetně úspěšné léčby rakoviny žalobcem dostává žalobce jako nositel vládní ceny za vzdělávání v cannabisterapii (2009) každoročně od roku 2010 žalobní návrhy na deset let do vězení a letos poprvé si organizovaná zločinecká skupina v hanácké justici a exekutivě nedovolila přijet a zkonfiskovat majetky výzkumnické farmy v Ospělově (možná se už naučila judikaturu a §§ 28 a 31, odst. 1 trestního zákoníku, nebo pochopila, že by ten podvod s označování konopí prekurzorem mohl prasknout a talároví zločinci skončit ve vězení). 


12) Organizovaná zločinecká skupina v justici a exekutivě spáchala vůči členům výzkumu, který žalobce vede, zločiny proti lidskosti naplňující §§ 401 a 149 v odst. 4 trestního zákoníku, což je univerzitě od roku 2014 známo, viz prohlášení soudního znalce MUDr. Radka Matlacha a dalších zástupců zřizovatelů Edukativní konopné kliniky ze dne 11. 5. 2011 adresované trestní exekutivě a justici atd. atd. atd. http://soudniznalec.blogspot.cz/2016/07/soudni-znalec-v-oboru-soudniho.html,  že jednáním justice a exekutivy byli v důsledku konfiskací konopí a jeho produktů zabiti a zmrzačeni nevinní lidé a 90% zkonfiskovaného majetku chybí (zakázáno vyšetřovat, justice mlčí a odmítá se věcí zabývat). 


13) Jak uvedl přednosta Ústavu soudního lékařství FN OL doc. Peter Ondra dne 24. 9. 2014, viz  http://cannabis-dukazy.blogspot.cz/2014/10/rozhodnuti-prednosty-ustavu-soudniho.html, žalovaný mimo jiné doložil až stonásobně odlišnou koncentraci různých odrůd konopí na obsah účinných látek a až stonásobně odlišný poměr účinných látek (cca 300, celkem přes tisíc látek), tedy zcela odlišné farmakologické působení a účinek.  


14) Při vědomí apoptózy buněk rakoviny kanabinoidy od roku 1994 nelze postoj univerzity nazvat jinak než postojem typických hanáckých zabedněnců! To i ti komanči neházeli výzkumu konopí klacky pod nohy, připomeňme, že Lumír Hanuš ještě na začátku 90 let dodával do olomoucké fakultní lékárny konopné tinktury, dnes chce bílá mafie všechno zdraví zobchodovat (analogie kapitalistického „fašismu“ a bolševické neúcty k člověku je signifikantní), přičemž řada funkcionářů ÚP jsou signatáři farmaceutické petice Léčebné konopí (2011), jehož výstupem (2013) je nedostupná měsíční cena terapie konopným květem za více než 50 tisíc měsíčně dle limitu vyhlášky č.236/2015 Sb. a de facto zákaz výroby cílených konopných léčiv, namísto toho je podporováno pěstování konopí na omamný květ (marihuanu), aby byla cenzurujícími médii včetně veřejnoprávní ČT zblblá veřejnost ještě zblblejší, viz http://respekt-blog.blogspot.cz/2016/09/predseda-rady-pro-rozhlasove-televizni.html  a ceny na černém trhu zůstaly vysoké. Dát za gram květu konopí (tedy plevele) v lékárně 300 Kč, léčiva ve složení neprošlém jakýmkoliv srovnávacím výzkumem, může dát opravdu jen nějaký velmi bohatý „trumpeta“, aby pak jednoznační zločinci na Státním ústavu pro kontrolu léčiv (monopolní dealer v rozporu s právem EU) mohli účelově tvrdit, že léčba konopím selhala, protože občané podle soudruhů na SUKLU nemají o konopí zájem (za 3 roky nenotifikovaného zákona konopí do lékáren bylo v lékárnách vydáno necelé 2 kilogramy, ročně policie zkonfiskuje několik tun).  Jeden dement vedle druhého a tuhle hrůzu platíme z daní. 


15) S ohledem na letitou diskriminaci žalobce žalovaným a vědomý výsměch univerzity elementárním hodnotám právního státu udělením ceny Františka Palackého člověku důvodně podezřelému z ochrany organizovaného zločinu žalovaný navrhuje vydat tento níže uvedený petit protinávrhu. Dodejme, že Městský soud v Brně dělá již půl roku obstrukce se zahájením řízení o úpravě právní způsobilosti (nejen) předsedy ÚS, protože existuje nepatrná alternativa, že předseda ÚS není součástí důvodně podezřelé organizované zločinecké skupiny, ale je mentálně hendikepován a zapomněl češtinu a elementární zásady morálky jako je například nezabiješ, viz reakce zmocněnce na přípis Městského soudu v Brně ze dne 5. 10. 2016 na http://nase-vase-olomouc.blogspot.cz/2016/10/za-humny-hane.html


IV.          
Petit protinávrhu
16) Soud nezjistit poškození žalobce a příčinnou souvislost s eventuálním poškozením s tvrzením žalovaného, že na univerzitě zase úřadují bolševici v plné síle. V případě přiznání poškození bez doložených důkazů by došlo k popření čl. 15 LZPS v odstavcích 1 a 2 a v odst. 1 také u čl. 16 LZPS a čl. 17 LZPS ve všech odstavcích 1-5 a najmě pak z důvodu porušení článku 2 odst. 1 LZPS. Žalobci se ukládá za povinnost, aby se za své jednání vůči žalovanému jako svému příkladnému absolventu do 3 dnů od vydání rozhodnutí soudu veřejně omluvil. Omluva žalobce bude žalobcem do 3 dnů po vynesení rozsudku rozeslána všem registrovaným absolventům ÚP. Omluva bude dále po dobu 3 měsíců zveřejněna na titulní straně www.upol.cz  a 3 vytištěna v univerzitním Žurnálu v průběhu 3 měsíců na titulní straně Žurnálu. Omluva na webu univerzity bude ve velikosti 1/5 webové stránky univerzity (rozbalovací text –lišta) a standardního článku Žurnálu UP. Text omluvy: 


Univerzita Palackého se omlouvá veřejnosti za mlčení při porušování lidských práv a mezinárodních úmluv justičně exekutivním kartelem

V letech 2008 – 2015 se tří emeritní rektoři ÚP prof. Jana Mačáková, prof. Josef Jařab a prof. Lubomír Dvořák, děkan Přírodovědecké fakulty UP prof. Ivo Frébort a soudní znalec prof. Zdeněk Dvořák z Přírodovědecké fakulty veřejně zastali práva na vědecké poznání v oblasti cannabisterapie a podpořili (někteří opakovaně) legislativní návrhy vedoucího výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) absolventa ÚP Dušana Dvořáka z Olomouce, který je opakovaně od roku 2010 kriminalizován (10x) a veřejně dehonestován.

Univerzita pod vedením pod vedením rektora prof. Jaroslava Millera však vždy mlčela k justičně exekutivním kartelu a korupci ve věci konopí, přestože vedení univerzity z doložených důkazů vědělo o spáchaných zločinech a lžích justice a exekutivy účelově popírající důkazy, úmluvy a judikaturu. 

Vedení univerzity se omlouvá, že při zamlčování výše uvedeného popření právního státu Ústavním soudem od roku 2012 – 2016 osobě důvodně podezřelé z nadržování, ochrany a možná i podpory organizovaného zločinu vůči občanům léčících se konopím udělila dne 8. 6. 2016 předsedovi ústavního soudu JUDr. Pavlu Rychetskému cenu Františka Palackého.  

Vedení univerzity se omlouvá členům asociace Open Royal Academy realizující výzkum Cannabis is The Cure (Konopí je lék) a jejímu vedoucímu Dušanu Dvořákovi, MMCA, že namísto ctění správního řádu, dobré správní praxe a podpory právnímu státu neposkytovala informace, stanoviska a veřejnou podporu výzkumu a jednání vedení univerzity svádělo k oprávněnému přesvědčení, že zde zas úřadují bolševici v plné síle. 

Dne …….

Rektor univerzity prof. Mgr. Jaroslav Miller, MA., Ph.D.“.
17) žalobce je povinen uhradit náklady řízení, a to do 3 dnů od právní moci rozsudku.

V.
Předběžné otázky Soudnímu dvoru
18) Žalobce žádá laskavě soud, aby řízení přerušil a v souladu s § 109 odst. 1 písm. d)  o.s.ř.  prostřednictvím Nejvyššího soudu položil v příloze uvedené předběžné otázky Soudnímu dvoru, které jsou v trestních řízeních proti žalovanému u NS a ÚS s vědomím nejen žalobce a nejen nositele ceny Františka Palackého JUDr. Rychetského od roku 2010 v rozporu s článkem 267 Smlouvy o fungování EU – analogické jednání  právo - neprávo jako za bolševika - zakázány předat Soudnímu dvoru s vědomě lživým tvrzením, že konopí je prekurzor.  Doložme, co podporovatelé nositele letošní ceny Františka Palackého nejen z Právnické fakulty ÚP podporující tuto justičně exekutivní korupci a kartel jaksi taktně zamlčeli. Nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 1009/08 ze dne 8. 1. 2009, ve kterém je konstatováno následující: „Přestože položení předběžné otázky je věcí komunitárního práva, za určitých okolností její nepoložení v rozporu s tímto právem může přivodit i porušení ústavně garantovaného práva na zákonného soudce. Je totiž třeba mít na zřeteli fakt, že předpokladem oprávnění podat ústavní stížnost je vyčerpání všech prostředků, které zákon k ochraně stěžovatelova práva poskytuje. O porušení práva na zákonného soudce půjde v případě aplikace komunitárního práva tehdy, kdy český soud (jehož rozhodnutí již nelze napadnout dalšími opravnými prostředky, které poskytuje podústavní právo) nepoloží předběžnou otázku ESD svévolně, tedy v rozporu s principem právního státu (čl. 1 odst. 1 Ústavy České republiky). Ústavní soud uvádí, že za výkon svévole považuje i takové jednání soudu poslední instance aplikujícího normy komunitárního práva, které zcela opomene položit si otázku, zda by měl soud vznést předběžnou otázku k ESD, a její nepoložení řádně neodůvodní včetně posouzení výjimek, které vypracoval ve své judikatuře ESD. Jinými slovy, jde o případ, kdy soud nebere vůbec v potaz pro něj závaznou existenci kogentní úpravy obsažené v článku 234 Smlouvy o založení Evropských společenství. Jak Ústavní soud uvedl v bodě 22 nálezu sp. zn. II. ÚS 1009/08 ze dne 8. ledna 2009 "Jde o svévoli, jestliže: (1) Došlo k zásadnímu porušení povinnosti předložit předběžnou otázku. O zásadním porušení se dá mluvit v okamžiku, kdy rozhodující soud posledního stupně měl sám pochybnosti ohledně správného výkladu komunitárního práva, přesto se však neobrátil na ESD (pozn.: dříve Evropský soudní dvůr, dnes Soudní dvůr Evropské unie), (2) Rozhodující soud se úmyslně odchýlil od ustáleného výkladu dané otázky ESD, ale přesto nezahájil řízení o předběžné otázce a (3) Neexistovala (nebo zatím neexistuje) ustálená judikatura ESD k dané otázce nebo tato judikatura nepokrývá celou problematiku. Neexistenci ustálené judikatury Spolkový ústavní soud dovozuje ze skutečnosti, že danou otázku lze vyložit odlišně, nežli tak učinil soud aplikující komunitární právo v daném případě" (Bobek, M.: Porušení povinnosti zahájit řízení o předběžné otázce podle článku 234 (3) SES. Praha, C.H. Beck, 2004, s. 49). Protože všech 7 odmítnutých ústavních stížností žalobce a členů výzkumu, viz http://ustavni-soud-dukazy.blogspot.com/ ve věci nezákonné kriminalizace výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) a kriminalizace aplikace cannabisterapie a nepoložení předběžných otázek odmítla projednat také Evropská komise (2x) a Evropský soud pro lidská práva (10 x a z toho 3 x dle čl. 39 ESLP), tak tento celoevropský justičně exekutivní kartel a korupci ve věci cannabis připomeňme nálezem sp. zn. II. ÚS 1658/11 ze dne 29. listopadu 2011 kde Ústavní soud odkázal na rozsudek Evropského soudu pro lidská práva (dále jen "ESLP") ve věci Ullens de Schooten a Rezabek proti Belgii ze dne 20. září 2011, č. 3989/07 a 38353/07, v němž ESLP vyvodil, že čl. 6 odst. 1 Úmluvy ukládá vnitrostátním soudům povinnost odůvodnit z pohledu aplikovaného práva svá rozhodnutí, kterými odmítá předložit předběžnou otázku. Funkce ESLP pak spočívá v zajištění toho, aby před ním zpochybňované rozhodnutí o odmítnutí bylo náležitě odůvodněné s ohledem na výjimky stanovené judikaturou Soudního dvora.

Ke Světovému dnu pro duševní zdraví dne 10. 10. 2016

Dušan Dvořák, MMCA, v.r. , předseda správní rady Cannabis is The Cure,z.s.  zastupující poškozené

Poznámka: Ke Světovému dnu pro duševní zdraví 10. 10. 2012 podal žalobce první stížnost Evropskému soudu pro lidská práva. Poslední desáté odmítavé rozhodnutí ESLP zakazující stejně jako ÚS věc řádně projednat a meritorně rozhodnout bylo ESLP vydáno v předvečer sv. Václava dne 27. 9. 2016. K Světovému dni pro duševní zdraví 10. 10. 2000 pořádal žalobce na univerzitě Česko – Britskou konferenci a zahájil substituční metadonový program pro závislé na opiátech, o 16 let později však nesmí v rozporu se zákony podat ani umírajícím bezpečné konopí….

Příloha:


Předběžné otázky Soudnímu dvoru

1. Je třeba čl. 267 odst. 3 Smlouvy o fungování EU vykládat v tom smyslu, že brání v postupu Nejvyššího soudu, který odmítá svolit položit předběžné otázky Soudnímu dvoru Evropské unie ve věci nevymahatelnosti ustanovení zákona o návykových látkách, a to na základě tvrzení Nejvyššího soudu (č.j. 8 Tdo 1231/2011), že daný zákon transponuje předpisy Evropského společenství o prekurzorech, konkrétně nařízení ES, které se ovšem transponovat nesmí a navíc konopí není prekurzor?
2. Představuje § 29 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že zákonný režim pěstování cannabis k účelům výzkumným (pokusnictví) a národohospodářským (průmysl) přešel od režimu, kdy nebylo možné pěstovat cannabis bez hlášení úřadům, na režim, kdy toto možné je až do velikosti pěstební plochy do 100 m2/osobu, a to na základě zákona č. 362/2004 Sb., kterým se změnil zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES, nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55?
3. Je třeba v roce 2009 novelizované nařízení Komise (ES) k určení omamných a neomamných odrůd cannabis „Metodou společenství pro kvantitativní určení obsahu delta-9-tetrahydrokannabinolu v odrůdách cannabis“ č. 1122/2009 (příloha č. 1) ze dne 30. listopadu 2009 vykládat v tom smyslu, že brání ve stanovení jiných metod pro měření obsahu delta-9-tetrahydrokannabinolu v odrůdách cannabis ke zjištění omamnosti odrůdy, než je metoda uvedená v citovaném unijním přepisu?  
4. Představuje § 5 odst. 5 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že jeho novelizací zákonem č. 50/2013 Sb. byl stanoven pro zacházení s cannabis k účelům výzkumným (pokusnictví) a národohospodářským (průmysl) nový limit obsahu látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů, a to nově s limitem do 0,3 % THC, technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES, nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55?
5. Představuje § 8 odst. 1 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že zákonný režim přešel od režimu, kdy není nárok na vydávání povolení k zacházení s návykovými látkami, na režim, kdy takový nárok je daný, a to na základě zákona č. 141/2009 Sb., kterým se změnil zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES, nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55?
6. Je třeba čl. 9 směrnice 98/34/ES vykládat v tom smyslu, že brání v použití naléhavé procedury dle odst. 7 uvedeného ustanovení v případě vnitrostátní úpravy, jako je vyhláška č. 221/2013 Sb., kterou se stanovují podmínky pro předepisování, přípravu, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem cannabis pro léčebné použití, jejíž prostřednictvím jsou stanoveny požadavky na jakost léčebného cannabis?
7. Představuje § 24a zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že požaduje pro pěstování cannabis pro léčebné použití licenci (tj. povolení), technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES, nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55? 
8. Představuje § 24b zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že požaduje, aby veškerý vypěstovaný cannabis pro léčebné použití byl předáno Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES, nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55? 
          9. Je třeba čl. 34 Smlouvy o fungování EU vykládat v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, jako je zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a vyhláška č. 221/2013 Sb., neboť tyto vnitrostátní právní předpisy stanoví požadavky na jakost léčebného cannabis, které je de facto třeba dovážet z Nizozemska, kde je pěstované k omamným účelům, a které je prokazatelně méně vhodné pro léčebné použití než jiné (vnitrostátní či dovezené) odrůdy cannabis včetně zcela neomamných odrůd cannabis a neomamných metod aplikací omamného cannabis, jejichž léčebné použití je naopak zakázáno?   
          10. Je třeba čl. 34 Smlouvy o fungování EU ve světle skutečnosti, že Soudní dvůr v rozsudku ve věci C-137/09 Josemans explicitně uznal přípustnost používání omamných látek, jako je cannabis, k léčebným a výzkumným účelům, vykládat v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, která umožňuje pouze použití nevhodného léčebného cannabis (dovezeného z Nizozemska) sloužícího primárně k omámení a pod hrozbou trestní sankce zakazuje veškeré pěstování, výzkum a užívání jiných (vnitrostátních či dovezených) odrůd cannabis vhodnějších k léčebnému použití?
          11. Představuje § 15, písm. e) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že zákonný režim izolace látek z cannabis k účelům výzkumným a terapeutickým přešel od režimu, kdy nebylo možné tuto činnost provádět, na režim, kdy toto možné je, a to na základě zákona č. 50/2013 Sb., kterým se změnil zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES, nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55?