Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s., IČ: 706 31 298, sp. zn. L 4845 vedená u Krajského soudu v Ostravě, adresa Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc

Krajský soud Olomouckého kraje k usnesení rejstříkového soudu
ze dne 26. ledna 2017 sp.zn. L 4845/RD103/KSOS a č.j. Fj 8578/2017/KSOS
Krajský úřad Olomouckého kraje k rozhodnutí ke sbírce ze dne 12.1.2017 sp. zn. KUOK 3659/2017 a č. KÚOK/67962/2016/OK/400 a dne 8. 2. 2017 sp.zn. KUOK 16488/2017 č.j. KÚOK/67962/2016/OK/400

Věc: Předžalobní výzva a stížnost na opakovaně nezákonné rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje ve věci sbírky Tour de Franz přijmout ji k vyúčtování od neoprávněné osoby Vlastimila Blaťáka, který byl navíc dne 16.2.2017 vyloučen ze Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s. pro hrubé porušení stanov, a to v rozhodnutí KÚOK dne 21.2.2017 sp. zn. KUOK 20266/2017 č.j. KÚOK/67962/2016/OK/400 zcela účelově uvádějící, že pan Vlastimil Blaťák je nadále osobou oprávněnou jednat za Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s., ve věci sbíky, protože jsme s dodanými oznámeními s úředně ověřenými podpisy v roce 2016 o změně zástupců právnické osoby pořádající sbírku k jejímu vyúčtování nedodali čestné prohlášení nově zvolené fyzické osoby oprávněné za společnost jednat za sbírku dle § 5 odst. 4 písm. c) o tom, „zda se fyzická osoba oprávněná jednat ve věci sbírky jménem právnické osoby v posledních 3 letech před podáním oznámení zdržovala či nezdržovala nepřetržitě déle než 3 měsíce mimo území České republiky“.
Naše stanovisko
Rozhodnutí KÚOK dne 21.2.2017 sp. zn. KUOK 20266/2017 č.j. KÚOK/67962/2016/OK/400 je zcela účelovou nezákonnou obstrukcí úřadu, neboť k doložení výše uvedeného ryze formálního a pro věc samu bezvýznamného čestného prohlášení o pobytu odpovědné osoby v posledních 3 letech více než 3 měsíce mimo ČR, které navíc splňují všechny odpovědné osoby jednající za Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s. včetně právníh zástupce, neboť se mimo území ČR více než 3 měsíce nepohybovali, jsme po doložení změny odpověné osoby za sbírku Vlastimila Blaťáka nebyli nikdy krajským úřadem vyzváni a tato ryze formální věc nám nebyla krajským úřadem od září 2016 nikdy vytknuta i přes doložení závažných skutečností ve věci sbírky – viz níže. Mj. je sbírka vedena od 4.7.2016 procesně mylně na právnickou osobu Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s., která však byla uznána rejstříkovým soudem až dne dne 26. ledna 2017 sp.zn. L 4845/RD103/KSOS a č.j. Fj 8578/2017/KSOS a sbírka je tedy vedena na jiný právní subjekt, než byl do dne 26.1.2017 uveden ´v rejstříku a na www.justice.cz Nemůžeme navíc s krajským úřadem ve věci sbírky jednat o vyúčtování dle výzvy ze dne 8. 2. 2017 sp.zn. KUOK 16488/2017 č.j. KÚOK/67962/2016/OK/400 (proto jsme dne 14.1.2017 žádali kajský úřad o její pokačování a přejmenování sbírky na Tour de Fanz Kafka, než situaci vyjasníme), protože nemáme od sbrky absolutně vůbec žádné doklady (jen níže doložené dluhy) a pan Vlastimil Blaťák s námi nekomunikuje, což je úřadu velice dobře známo.
Z výše a níže uvedených důvodu se necítíme jakoliv vázání k předmětné sbíce Tour de Franz a považujeme ji za soukromoprávní vztah mezi kajským úřadem a Vlastimilem Blaťákem.
Odůvodnění
Jak bylo v krajskému úřadu od září 2016 s úředně ověřenými podpisy odpovědných osob dokládáno k neoprávněnosti jeho osoby vyúčtovat sbírku doloženo a souhrnně došlo ze strany pana Vlastimila Blaťáka od 1.3.2016 do 12.2.2017 k jednání označitelném jako
I.) podvod a pokus o podvod
II) zpronevěra a zneužití funkce při správě svěřeného majetku
III) poškození cizích práv a pomluvy
Fakta, která můžeme v případě soudního sporu doložit důkazy.
1) Do dne 10.3.2016 obdržel – od 14.5.2016 do 15.10.2016 správní rada naší společnosti – pan Vlastimil Blaťák, nar. 7.6.1977 bytem Riegrova 21, 779 00 a jeho rodina pro nemocnou a handicapovanou dcerou Lucii nemalou materiálovou podporu našich členů (konkrétně zcela nedostupné terapeutické konopné masti od odborné společnosti Konopí ke lék,z.s.) a stovky podkladových důkazů pro vysoce úspěšné a čtené články Olomouckého večerníku týkající se justičně exekutivního kartelu ve věci zajištění cannabisterapie občanům a krytí organizované zločinecké skupiny soudců a exekutivců. Autorem článků byl pan Vlastimil Blaťák.
2) Dne 10.3.2016 poskytl vedoucí výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék) a člen Dušan Dvořák na transparentní účet společnosti a fond výzkumu 220.000,- Kč z vypovězeného důchodového pojištění.
3) Dne 14.3. 2016 z tohoto fondu poskytla společnost půjčku 10.000,- Kč pana Vlastimilu Blaťákovi na založení vlastních novin – Hanáckého večerníku. Pan Dvořák byl současně panem Blaťákem informován, že dne 11.3.2016 poskytl papež dobrozdání o přijetí rodiny pana Blaťáka ve Vatikánu. Cílem pouti nazvané Tour de Franz bylo zajištění podpory rodiny pana Blaťáka při péči o dceru Lucii, rovněž pak otevření diskuse o nemožnosti zvládnutí obrovských finančních úhrad při domácí zdravotní péči u těžce postižených dětí jako je např. Lucie Blaťáková.
4) Dne 4.4.2016 poskytla společnost z tohoto fondu příspěvek 20.000,- Kč na organizační náklady a nákup koloběžky jako PR cyklistické pouti Tour de Franz, se kterou členy seznámil a průběžně seznamoval pan Dušan Dvořák. Ten uvedl, že pan Vlastimil Blaťák ve Vatikánu slíbil vyjednat podporu neoprávněně zakázané terapeutické konopné masti (nikoliv minimálně funkčních mastí v lékárnách k oblbování veřejnosti, které nejsou dělány z květů, ale z oleje ze semen). Jak se později ukázalo, tento slib byl jednou z mnoha nepravd pana Vlastimila Blaťáka.
5) Dne 14.5.2016 na Valné hromadě členů asociace Open Royal Academy v Praze byl pan Vlastimil Blaťák přijat za člena společnosti. S ohledem na podporu společnosti a členů společnosti cyklistické pouti Tour de Franz a sdělení pana Vlastimila Blaťáka, že nemá možnost založit sbírku, byl pan Blaťák zvolen členem správní rady s právem založit a řídit sbírku Tour de Franz.
6) Pan Vlastimil Blaťák členům společnosti zatajil a až do 12.9.2016 zatajoval, že je předsedou občanského sdružení LucyTeam,IČ: 22771280, Horní náměstí 20, 779 00 Olomouc (registrováno od 5.10.2011), která mohla sbírku Tour de Franz založit, což byla jeden z mnoha účelových podvodů Vlastimila Blaťáka, jak se sbírkou následně machinonovat.
7) Dne 25.5 2016 pan Blaťák informoval rejstříkový soud s ověřeným podpisem, že byl na VH členů asociace Open Royal Academy dne 14.5.2016 zvolen členem správní rady společnosti, zná změny stanov společnosti (a tedy i cíle jako je založení digitální univerzity Open Royal Academy, Konopné církve a Olomoucké nadace filantropů a mecenášů) a souhlasí s uvedením své osoby v rejstříku.
8) Dne 27.6.2016 přijal Vlastimil Blaťák, resp. Hanácký večerník, zmocnění 4 členů společnosti (2 právnických a 2 fyzických osob) k podání stížnosti a návrhu Nejvyššímu soudu ČR, kterou však – jak bylo později zjištěno a potvrzeni NS – nikdy nepodal.
9. Dne 27.6.2016 založil Vlastimil Blaťák sbírkový účet Tour de Franz u ČSOB č.ú: 2407777240/0300, bez vědomí všech členů společnosti však zmocnil osobou oprávněnou k danému účtu společnosti ředitelku občanského sdružení LucyTeam Lenku Pěknou.
10. Dne 29.6.2016 Krajský úřad Olomouckého kraje pod č.j. KÚOK 69767/2016 přijal od pana Blaťáka oznámení o konání sbírky a dne 30.6.2016 rozhodl, že sbírka Tour de Franz bude prováděna od 4.7.2016 na dobu neurčitou.
11. Do dne 20.7.2016 poskytli členové společnosti a naši partneři nemateriálovou a materiálovou podporu cyklopouti Tour de Franz ve výši několika desítek tisíc Kč a dne 15.7.2016 pan Blaťák obdržel finanční půjčku 2.000,- Kč. Půjčky panu Blaťákovi (celkem 12. 000,- Kč v roce 2016) přímo fyzicky vyplácel pan Dušan Dvořák, což pan Blaťák v září 2016 opakovaně odpovědným osobám společnosti potvrdil.
12. Vlastní cyklopouť Tour de Franz (20.7-11.8.2016) absolvovali z Olomouce do Říma pouze Vlastimil Blaťák a Dušan Dvořák (málo času k PR a prodeji akce před CK, viz www.tourdefranz.cz). Organizační tým (Blaťák a Dvořák + řidič auta) měli mít se sbírky hrazeno ubytování a náklady na dopravu, řidič pak i stravu a přivýdělek za řízení auta, stejně tak měly být ze sbírky hrazeny cestovní poplatky a náklady na benzín a dopravu doprovodného vozu (osobní vůz pana Blaťáka).
13. Protože pan Vlastimil Blaťák ještě před a v průběhu pouti informoval Dušana Dvořáka, že na sbírce nejsou prostředky k úhradě ubytování na cyklopouti, pan Dvořák toto po cestě hradil ze svého a hradil také (nejméně 1x ) ubytování panu Blaťákovi, jeho synu a řidiči (účty předával panu Blaťákovi). Právní zástupce společnosti, asociace Cannabis is The Cure,z.s., poskytla panu Dvořákovi dne 29.07.2016 příspěvek 20.000,- na zajištění cyklopouti s vírou, že sbírka prostředky na technické zajištění cyklopouti vynese.
14. V průběhu pouti nebylo žádnému z členů a partnerů poskytnut objednaný trikot Tour de Franz, jak bylo v září 2016 náhodně zjištěno při urgencích a dodávce prvních trikotů Tour de Franz našimi členy a partnery, pan Blaťák tento příjem za trikoty (zisk 600 Kč na jednom triku přefakturacemi mezi fimou vyrábějící trika Sýkora spotswear s.r.o. prodávající ho za 900 Kč a konečným prodejcem firmou Voice,s..r.o. prodávající ho za 1500 Kč s platbou zisku 600 Kč firmou Voice,s..o, nikoliv na účet sbírky) přijímal ne na sbírkové konto, ale na účet svého sdružení LucyTeam, což by se dalo kvalifikovat jako další podvod pana Blaťáka vůči partnerům sbírky a pouti a naší společnosti, které zanechal Vlastimil Blaťák pouze náklady a dluhy a řádně nevyúčtovanou sbírku dle výzvy KÚ Olomouckého kraje ze dne (celkový takovýto příjem za trika jistě přesáhl 5.000 Kč, neboť jen náš partner společnost Allivictus s.r.o nakoupila na základě naší výzvy na FB Konopí je lék celkem 7 trik, tj. 4200 Kč zisk na trikotech, kdy kromě přímé podpory firmy Allivictus cca 40 tisíc Kč na nákup elektrokola od firmy Voice, s.r.o. a finanční podpory cca 5-10 tisíc Kč na účet sbírky a cca 10 – 20 tisíc Kč v materiálových darech na vlastní pouť od firmy Allivictus, s.r.o.).
15. Když byl pan Blaťák po ukončení pouti požádán předložit dílčí vyúčtování sbírky, ten toto neučinil, namísto tohoto dne 7. 9. 2016 jím vlastněný Hanácký večerník publikoval jeho jménem v článcích „Zákulisí Tour de Franz 20/24: Jak to bylo v Římě a co znamená křesťanství a dále ze dne 17. 9. 2016 Zákulisí Tour de Franz 23/24: Ti, bez kterých by cesta nebyla„ nepravdivé a urážlivé pomluvy o Konopné církvi a panu Dušanu Dvořákovi a dělal, že jej vlastně vůbec ani nezná, když přitom např. dne 18. 6. 2016 Vlastimil Blaťák v Hanáckém večerníku v článku „Soudci se budou zodpovídat za kriminalizaci pěstitelů konopí!“ psal o plánu založení Konopné církve ještě před začátkem pouti (14.7.2016), viz http://www.hanackyvecernik.cz/zpravy/soudci-se-budou-zodpovidat-soudu-za-kriminalizaci-pestitelu-konopi-vime-to-prvni (od 12.2.2017 nejpozději bylo na webu Hanáckého večerníku smazáno cca 99% článků Vlastimila Blaťáka s Dušanem Dvořákem a 1% zůstavších článků bylo přepsáno a změněno).
16. Dne 15.9.2016 pan Blaťák bez jakékoliv konzultace s kýmkoliv zcela svévolně zrušil - ukončil sbírku Tour de Franz u krajského úřadu ke dni 15.10.2016 a sdělil, že k danému dni odstupuje z funkce správní rady společnosti, na řádné ukončení členství dle stanov a vyučování sbírky nereagoval.
Dne 18.9.2016 na FB Tour de Franz Vĺastimil Blaťák uvedl ,Tour de Franz prosí všechny, aby počínaje tímto okamžikem NIC NEPOSÍLALI na sbírkový účet. Čelíme pokusu zpronevěřit sbírkové konto jedním z účastníků na úhradu svých ryze osobních vydání. Děkujeme.“ Vlastmil Blaťák současně tentýž den zaslal elektronicky panu Dušanu Dvořákovi fakturu ve výši 14 850 Kč od o.s. LucyTeam č. 15/2016, která neměla s pořadatelstvím akce nic společného, ve které za účast na cyklopouti do Říma měl Dušan Dvořák doplatit 2.850,- Kč, protože údajně již uhradil ve formě zálohy 12.000,- Kč, což nebyla pravda, resp, pokus o podvod pana Blaťáka, jak „umořit půjčku 12.000 Kč“.
17. Dne 18.9.2016 vyzval právní zástupce společnosti Hanácký večerník o zveřejnění odpovědi v Hanáckém večerníku do osmi dnů dle §§ 10 a 12 -13 tiskového zákona č. 46/2000 Sb., aby sdělené pomluvy Vlastimila Blaťáka byly napraveny, Hanácký večerník omluvu nezveřejnil, naopak dne 6.10.2016 pomluvy v Hanáckém večerníku rozšířil o další nepravdy a pomluvy, že MK, MŠMT a živnostenský úřad šetří zneužití titulů Open Royal Academy Dušanem Dvořákem, což nebyla pravda, dále, že pořadatelé Tour de Franz ukončili (jací?) sbírku, protože Dušan Dvořák z ní chtěl proplácet alkohol, že si Dušan Dvořák vymyslel neexistující univerzitu Open Royal Academy apod.
18. Dne 18.9.2016 informovala společnost krajský úřad o změnách dle povinnosti vyplývající z § 5 odst. 5 zákona č. 117/2001 Sb., o sbírkách a do 10.12.2016 odpovědné osoby i s úředně ověřeným podpisem opakovaně krajskému úřadu společnost doložili, že pan Vlastimil Blaťák není dále oprávněn jednat za společnost ve věci vyúčtování sbírky.
19. Přes opakované výzvy pan Vlastimil Blaťák do dne 15.1.2017, kdy byl nejzazší termín k vyúčtování sbírky, sbírku společnosti nevyúčtoval.
20. Když dne 14.1.2017 společnost a její právní zástupce informovali krajský úřad, že sbírku prodlužují a přejmenovávají na Tour de Franz Kafka, krajský úřad dne dne 8. 2. 2017 sp.zn. KUOK 16488/2017 č.j. KÚOK/67962/2016/OK/400 uvedl, že sbírku neprodlouží a že ji pan Vlastimil Blaťák začal vyúčtovávat. Tím se však sbírka a její vyúčtování stala soukromým vztahem mezi Vlastimilem Blaťákem a krajským úřadem a není mj. vůbec zřejmé, z čeho a kdo uhradí mj. cca 10-15 tisíc Kč za ubytování na cyklopouti, které hradil pan Dušan Dvořák a společnost Cannabis is The Cure,z.s.. Jak bylo společností u ČSOB a.s. zjištěno, sbírka byla na sbírkový účet podpořena částku necelých 77 tisíc Kč a rozhodně více než 5 tisíc Kč bylo ze sbírkového účtu přeposláno na účet o.s. Lucy Team, což lze opět důvodně označit podvodem nebo pokusem o podvod, neboť již příprava takového jednání je v rozporu se zákonem.
Dne 24.2.2017
Martin Očenášek, MCA, předseda
Za Cannabis is The Cure,z.s. jako právního zástupce Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s. dle § 441 občanského zákoníku
Mgr. Ivan Chalaš, místopředseda
Na vědomí
Členové Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z..s jako právnické osoby a zřizovatelé Edukativní konopné kliniky se sídlem Konopná apatyka královny koloběžky první 798 55 Ospělov 6
  • Konopí je lék,z.s., zastoupen Miloslavem Tetourem, MCA
  • Ateliér ALF,z.s. zastoupen Františkem Slavíkem, MCA
  • Art Language Factory, z.s. zastoupen Josefem Pospíšilem, MCA