Čtenářům univerzitního žurnálu


Vážený pane rektore
Věřím, že nejen vedení univerzity ocenilo, že jsme s přáteli v sobotu při hlavním programu srazu absolventů UP neseznamovali studenty a absolventy s peticí za odnětí ceny Františka Palackého vedoucímu představiteli organizované zločinecké skupiny a předsedovi ústavního soudu Pavlu Rychetskému (v kopii).
Rozhodl jsem nebetyčnou ostudu Palackého univerzity řešit nejprve akademicky a nechat absolventy – prozatím – v sladké nevědomosti a důvěře v kompetentní a mravně neposkvrněnou alma mater.
Páteční sdělení pana prorektora Petra Bílíka při křtu kalendáře ÚP 2017 z dílny nejmilejších fotografií Jindřicha Štreita (oba v kopii), že k odnětí ceny Františka Palackého a potrestání důvodně podezřelého pachatele organizovaného zločinu nemůže za žádnou cenu dojít, bylo natolik úsměvné a romantické, že nešlo tuto iluzi odvát právě při tak slavnostním aktu.   
Věřím, že právě vzděláváním a osvětou vedení univerzity a akademický senát univerzity pochopí zcela pevně, že dávat cenu Františka Palackého člověku, který za sebou zanechává mocné krvavé šlépěje a dělá, že neumí česky, aby zvůli napravil, je ostuda jak Brno, sídlo organizovaného zločinu. Přece jen nejsme v Severní Koreji, aby univerzita potřebovala používat takovéto rektoskopické pomůcky.
Nabízím univerzitě v rámci tradičního říjnového festivalu Týden pro duševní zdraví (nejlépe v aule FF UP) premiéru přednášky, kterou jsem nabídl pro listopadovou konferenci Cannafest 2017 (v kopii). Bohužel dnes jsem se dozvěděl, že opětovně nemohu přednášet, neboť zájmy pořadatele se míjejí. Obdobnou reakci jsem slyšel z Aktuálně, Respektu a iDnes, kde mi smazali blogy.  To víte, svůdnost cenzury je sladká nad Palacha.
Přednášku pro Cannafest jsem anoncoval níže a byl bych velmi potěšen, kdyby své odborné znalosti a duševní svěžest přišli tříbit i představitelé Právnické fakulty UP, kteří nominací ceny udělali univerzitě a sami sobě z ostudy kabát.
Název přednášky pro UP
Státem organizovaný zločin ve věci konopí, aneb jak si udržet duševní zdraví, když stojíte až po krk v ………..  (30 min/60 minut diskuse)
Anotace (pro Cannafest  - bude upraveno pro ÚP)

Vedoucí výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) Dušan Dvořák právě v době pořádání Cannafestu 2016 řeší od Světového dne pro duševní zdraví 10. 10. 2016 osmou ústavní stížnost ve věci Českou republikou dlouhodobě zapřeného práva OSN, Evropy a EU na výzkum a léčbu konopím.

Aby mohla zneužitá policie každý rok konfiskovat majetky výzkumu a obvinit (nejen) Dušana Dvořáka, vymyslela si skupina státních zástupců a soudců krytých ministry spravedlnosti a nejvyšším státním zástupcem a předsedy ústavního a nejvyššího soudu, že konopí je chemická látka k výrobě chemických drog (prekurzor), protože o prekurzorech rozhoduje pouze členská země EU a věc pak nemůže řešit Soudní dvůr.

Na právní argumentaci asociace Open Royal Academy bude posluchačům doloženo na důkazech, že od roku 2004 a vstupu ČR do EU, nejpozději pak po judikátu netrestnosti cannabisterapie Nejvyšším soudem v roce 2008 bylo možné pěstovat konopí a vyrábět a dále distribuovat k výzkumu a léčbě či osobní spotřebě konopné produkty (masti, čípky, oleje atd.) bez jakéhokoliv trestního postihu a bez jakéhokoliv lékařského doporučení, neboť takový postup byl pro lékaře natolik administrativně znemožněn až zapovězen, že hrozilo vyloučení z Lékařské komory.

Celý problém tví v tom, že konopí nejde patentovat a ve výzkumu bylo přednášejícím justici, vládě i zákonodárcům se soudně znaleckou pečetí doloženo nejen stonásobně odlišná koncentrace účinných látek v totožném vzorku, ale i stonásobně odlišné poměry látek (CBD a THC a CBN), které byly sledovány. Čili extrémně odlišná farmakologická účinnost a reakce.

Jedinou překážkou ke vstupu na trh pak bylo seznámení odběratelů konopných produktů s obsahem účinných látek a doložení jakosti kvality dle analogických produktů.

Nejen podle Dušana Dvořáka a jeho advokátů je nejlepším nástrojem právní ochrany diskriminovaných, ponižovaných, mrzačených, okrádaných a kriminalizovaných občanů Konopná církev. Ta je v době pořádání Cannafestu pravděpodobně stále v registračním řízení (zahájeno na sv. Bastilu dne 14. 7. 2016).

11. září 2016 podala Konopná církev prostřednictvím Cannabis is The Cure,z.s. předžalobní výzvu České televizi za letitou cenzuru.


Literatura k diskusi:
-      Rozsudek Soudního dvora Josemans (body 36 -38) ve věci legality cannabisterapie a výzkumu dle práva OSN, Evropy a EU.
-      Judikatura ve věci legality cannabisterapie a výzkumu a znění trestního zákona do 1.1.2010 (Sbírka soudních stanovisek 9/2008, Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 1. 2008, sp. zn. 3 Tdo 52/2008)
-      Rozsudek Soudního dvora Kokopelli versus Graines Baumaux SAS o právu na biodevirzitu a zachování kulturního dědictví rostlin, které je předností před byznysem
-      Rozsudky Soudního dvora k porušení notifikace dle 98/34/ES: C -194/ 94 a C-390/99 (civilní),  C‑267/03 a C-20/05 (trestní) a rozsudky Soudního dvora k porušení čl. 34 a 267 Smlouvy o fungování EU: C- 34/73 Variola, C- 224/01 Köbler, C-283/81 CILFIT, C-606/10 ANAFE a stanovisko generálního advokáta ve spojených věcech C-400/13 a C-408/13 Sanders, viz http://curia.europa.eu/
-      Znění zákona o návykových látkách ve věci konopí v ustanoveních §§ 2, 5, 8, 15, 24 a 29 v době od 1. 7. 2004 – 1. 4. 2013 a do a od 1. 1. 2014
-      Znění trestního zákoníku od 1. 1. 2010 v ustanovení §§ 28 a 31, odst. 1

Dodatek k nezávislosti soudce – Nález ze dne 30.5.2006 č.j. Pl. ÚS 18/06:  „…Právní názor soudce Ústavního soudu vyslovený při projednávání a rozhodování v obdobné věci .....  nemůže být důvodem o nepodjatosti soudce pro poměr  věci….. samozřejmě za předpokladu, že tak činí způsobem a formou nesnižující důvěru v soudnictví a důstojnost soudcovské funkce. “

 Od: Medical Cannabis Social Club <dusan.dvorak@konopijelek.cz>
Datum: 14. září 2016 13:30
Předmět: Vážení čtenáři univerzitního žurnálu.
Komu: rektor@upol.cz
Kopie: zurnal@upol.cz, pavel.rychetsky@usoud.cz, Jindřich Štreit <jindrastreit@mujbox.cz>, Petr Bilík <petr.bilik1@gmail.com>, epodupol <e-podatelna@upol.cz>, "rp@pirati.cz" <rp@pirati.cz>, Cannafest <info@cannafest.cz>, ctk@mail.ctk.cz, redakce@legalpub.cz, redakce@hanackyvecernik.cz, Klub absolventu UP <absolvent@upol.cz>, "Redakce, Respekt.cz" <redakce@respekt.cz>