VB a PČROK

KRPM-115452-13/ČJ-2017-140573-208
KRPM-34862/ČJ-2017-1405UO
KRPM-125064/ČJ-2016-140516
KRPM-41067/ČJ-2017-140516

Krajský úřad Olomouckého kraje
prostřednictvím
STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC


Odvolání proti rozhodnutí ze dne 5.3.2018 sp.zn. SMOl/Přest/R1114/2017/KF, č.j. SMOL/063680/2018/OSC/ PREST/Nat s žádostí o připojení spisů k odvolání s rozhodnutími povinného o odložení podnětu ze dne 5.3.2018 sp. zn. SMOl/Přest/R1114/2017/KF, č.j. SMOL/082722/2018/OSC/PREST/Fri a rozhodnutí o odložení ze dne 7.3.2017 sp.zn. SMOl/Přest/R422/2017/BM, č.j. SMOL/051924/2017/OSC/PREST/Mas

I. Odvolání

Dne 11.4.2018 jsem obdržel rozhodnutí sp.zn. SMOl/Přest/R1114/2017/KF, č.j. SMOL/063680/2018/ OSC/PREST/Nat proti kterému podávám odvolání s tímto odůvodněním a požadavkem:


 1. Povinný pod sp. zn. SMOl/Přest/R1114/2017/KF dne 5.3. 2018 podle § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích (dále jen "zákon o přestupcích") podle § 76 odst. 1 písm. c) zákona o přestupcích zastavil řízení o přestupku proti občanskému soužití podle § 49 odst. 2 písm. d) zákona o přestupcích a v řízení pod sp. zn. SMOl/Přest/R1114/2017/KF dle § 61 odst. 1 a § 62 odst. 1 zákona o přestupcích podle § 76 odst. 4 zákona o odpovědnosti za přestupky odložil přestupek proti občanskému soužití podle § 49 odst. 1 písm. a) zákona o přestupcích podané na odvolatele Vlastimilem Blaťákem, narozeným dne 7. 6. 1977, bytem Riegrova 392/21, Olomouc, který je vydavatelem Hanáckého večerníku, viz http://www.hanackyvecernik.cz, IČ 73255645, Riegrova 392/21, Olomouc registrovaného u MK ČR pod značkou MK ČR E 22478 a dále je předseda Občanského sdružení LucyTeam, IČ: 22771280, Horní náměstí 434/20, 77900 Olomouc.

 1. Povinný 7.3.2017 sp.zn. SMOl/Přest/R422/2017/BM, č.j. SMOL/051924/2017/OSC/PREST/Mas odložil podněty na porušení přestupkového zákona spáchané Vlastimilem Blaťákem a lékaři společnosti UNICA, s.r.o. Doložené přestupky Vlastimila Blaťáka ad. povinný neprojednal ani v tomto přestupkovém řízení, ač to bylo povinnému opakovaně sdělováno a dokládány důkazy do spisu a přímo v ústním řízení stěžováno. Protože Vlastimil Blaťák podal na odvolavatele kromě žaloby a trestního podnětu také další nedůvodný přestupkový podnět, který byl odložen dne 5.3.2018 sp. zn. SMOl/Přest/R1114/2017/KF, č.j. SMOL/082722/2018/OSC/PREST/Fri, odvolatel žádá, by byly oba toto spisy doloženy společně se spisem k odvolání jako důkazy.

 1. Protože jednání povinného neprojednat přestupky Vlastimila Blaťáka (dále jen VB) a lékařů Unica,s.r.o také v roce 2018 se děje v době nového přestupkového zákona, je takové jednání povinného porušením § 78, odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., cituji Správní orgán zahájí řízení o každém přestupku, který zjistí, a postupuje v řízení z moci úřední.

 1. Jak je doloženo ve spisu, trestní podnět a žaloba níže uvedených nevládních organizací asociace Cannabis is The Cure,z.s. na VB byly zcela účelově odloženy, dle názoru poškozených fyzických a právnických osob proto, že na nezákonném jednání VB participovali úřednici a soudci Krajského soudu v Ostravě, pob. Olomouci a úředníci odvolacího Krajského úřadu Olomouckého kraje. Viz podrobný trestní podnět ze dne 11.9.2017 a do spisu doložená odmítavá rozhodnutí z roku 2018 od policie, státního zastupitelství k trestním podnětům na VB a Okresního a Krajského soudu v Olomouci z roku k žalobě na VB.

 1. Povinným dodnes nešetřené přestupky VB spáchané ode dne 20.6. 2016 do 30. 6. 2017 dle doložených důkazů naplňovaly jednání uvedené v níže uvedených ustanoveních přestupkového zákona č. 200/1990 Sb.

§ 21 odst 1, písmeno c) a g) : Přestupku se dopustí ten, kdo (1 c) úmyslně uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj zatají za účelem získání neoprávněné výhody, (1g) úmyslně podá nepravdivou nebo neúplnou svědeckou výpověď ve správním řízení anebo úmyslně uvede nepravdivý údaj v čestném prohlášení u správního orgánu. Za přestupek podle odstavce 1 písm. c) a g) lze uložit pokutu do 10 000 Kč.
§ 24 odst. 1 písm. b) Přestupku se dopustí ten, kdo neoprávněně provozuje obchodní, výrobní či jinou výdělečnou činnost. Za přestupek podle odstavce 1 písm. b) lze uložit pokutu do 10 000 Kč
§ 32, odst. 1 písm. b): Přestupku se dopustí ten, kdo poruší zvláštní právní předpis ve věcech ochrany církví a náboženských společností. Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 15 000 Kč.
§ 46 odst. 1 ve spojení s § 48: Přestupkem je porušení i jiných povinností, než které jsou uvedeny v § 21 až 45, jestliže jsou stanoveny zvláštními právními předpisy včetně nařízení obcí, okresních úřadů a krajů. Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 30 000 Kč. K § 48. Přestupkem proti veřejnému pořádku je porušení i jiných povinností, než které jsou uvedeny v § 47, jestliže jsou stanoveny zvláštními právními předpisy. Za takový přestupek lze uložit pokutu do 3000 Kč.

§ 47a odst. 1 písmeno a: Přestupku se dopustí ten, kdo jako osoba podávající vysvětlení o trestném činu spáchaném jiným před orgánem činným v trestním řízení úmyslně uvede nepravdu o okolnosti, která má podstatný význam pro rozhodnutí. Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč

.§ 49 odst. 1 písm. a), odst. 2 písmeno b), c), d), odst. 3 b) Přestupku se dopustí ten, kdo (1a) jinému ublíží na cti tím, že ho urazí nebo vydá v posměch (2b) jiného nepravdivě obviní z přestupku, (2 c) se vůči jinému dopustí schválnosti, nebo (2d) se vůči jinému dopustí jiného hrubého jednání. Dále se (odst. 3b) přestupku dopustí ten, kdo způsobí jinému újmu pro jeho víru nebo náboženství, smýšlení a členství ve sdruženích Za přestupek podle odstavců 1 až 3 lze uložit pokutu do 20000 Kč.

§ 50 odst 1, písmeno b) a c), odst 2. písm. a), b), c) Přestupku se dopustí ten, kdo úmyslně způsobí škodu na cizím majetku (1b) zpronevěrou, (1c) podvodem (2a) neoprávněně užívá cizí majetek, (2b) přisvojí si cizí věc bez přivolení oprávněné osoby, nebo (2c) na sebe nebo na jiného převede věc, která byla získána přestupkem spáchaným jinou osobou, nebo to, co za takovou věc bylo opatřeno. Za přestupek podle odstavců 1 až 2 lze uložit pokutu do 20000 Kč.
II. popis přestupkového jednání VB a popis rozhodných skutečností
 1. Odvolatel společně s dalšími fyzickými a právnickými osobami asociace Cannabis is The Cure,z.s. v roce 2016 realizoval a finančně, osobně a nemateriálně podpořil projekt Tour de Franz (TDF). Osobou odpovědnou za projekt TDF byl VB, který se dne 14.5.2016 na asociační valné hromadě stal statutárním zástupcem Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s., IČ: 70631298, na kterou byl oprávněn založit sbírku TDF. Sbírku dne 4.7. 2016 stalo odvolací orgán registroval a její výnos určil: na a) organizačně technické zajištění cyklopouti TDF do Vatikánu, b) na neurologicky postižené děti, kvůli kterým se akce TDF konala.
 2. Členy asociace Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 26670232 jsou tyto jednáním VB poškozené právnické osoby: Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s., IČ: 70631298, společně sídlem Přichystalova 14, 779 00 Olomouc a dále poškození zřizovatelé Edukativní konopné kliniky, kterými jsou Konopí je lék, z.s., IČ: 22727281, Ateliér ALF, o.s., IČ: 22680101 a Art Language Factory, o.s., IČ: 22724303, společně sídlem Konopná apatyka královny koloběžky první 798 55 Ospělov 6.
 3. Uvedená sdružení asociace realizující výzkum Konopí je lék (Cannabis is The Cure) jsou spoluzakladateli Konopné církve, což VB věděl a je uvedeno ve spisu, ve stanovách členských spolků asociace a výpisu z veřejného rejstříku nejen u Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s., IČ: 70631298, jehož se stal VB dne 14.5.2016 třetím statutárním zástupcem.
 4. Jak je uvedeno ve spisu a trestnímu podnětu ze dne 11.9.2017, členské organizace asociace poskytly projektu TDF 2016 podporu ve výši více než 100. 000,- Kč a členové věřili prohlášení VB (odvolatel byl VB zmocněn v rámci nominace VB do správní rady dne 14.5.2016 uvést projekt TDF a jeho konsekvence), že neexistuje subjekt, na který by sbírku TDF založil, což bylo vědomě podvodné jednání VB, viz níže.
 5. Sponzorská smlouva mezi o.s. Lucy Team a Unica, s.r.o ze dne 20.6.2016 na částku 10.000,- Kč na realizaci TDF byl podvod VB konaný ještě před registrací sbírky dne 4.7.2016 a cyklopouti TDF dne 20.7.2016. Stejně tak ve spisu a v příloze doložené faktury za trikoty TDF, které nešly na účet sbírky TDF, ale prostřednictvím přefakturací od firmy Voice na účet o.s. Lucy Team, o existenci o.s. LucyTeam neměli členové asociace jako právnické a fyzické osob ani ponětí, protože jinak by s projektem TDF a založením a podporou sbírky a cyklopouti TDF a nominací VB do správní rady za statutárního zástupce a osobu oprávněnou jednat ve věci sbírky TDF nikdo nesouhlasil a byla by nadbytečná. Viz také faktury majiteli firmy Allivicitus Matinu Dindošovi (dnešnímu členovi správní rady dne 20.12.2017 na VH přejmenovaného Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů,z.s. a cyklistovi TDF 2016) od Fy Sykora ze dne 6.9.2016 za 7 trik + doprava na 6.322,- Kč, resp. následně zaslaná opravená faktura navýšená o zisk pro o.s. LucyTeam na totožné dodané trikoty TDF od fy Voice ze dne 7.10.2016 za 7 trik + doprava na 10.6.616,- Kč s marží přeposílanou firmou Voice na účet o.s. LucyTeam. Viz účelová stížnost VB na rejstříkový soud ze dne 28.6.2016 na průtahy při provedení změn v rejstříku u Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s. Takové jednání je porušením § 50 odst 1, písmeno c), § 50 odst 2. písm. a), b) přestupkového zákona.
 6. Ve stanovách a výpisu z veřejného rejstříku Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s. je uvedeno, že každý statutární zástupce jedná samostatně a o svém rozhodnutí informuje další členy správní rady. VB bez vědomí dalších dvou statutárních zástupců zpřístupnil dne 4.7.2016 sbírkové konto ředitelce o.s. Lucy Team a učinil ji oprávněnou osobou s dispozičními právy k účtu sbírky TDF. § 21, odst. 4 o.s. ř. uvádí, že za právnickou osobu nemůže jednat ten, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy právnické osoby. Odvolacímu orgánu bylo doloženo, že VB z účtu sbírky zaslal více než 5.000,- Kč na účet o.s. Lucy Team. Takové jednání VB je kromě trestného jednání v podobě samotné přípravy přestupku podvodu a vlastního podvodu dle § 50 také porušením § 46 odst. 1 ve spojení s § 48 přestupkového zákona.
 7. Přestože VB nezapřel, že si prostřednictvím odvolatele v březnu 2016 zapůjčil od Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s. celkem 10.000,- Kč a další 2.000,- Kč těsně před odjezdem cyklopouti TDF do Říma dne 20.7.2016, tuto částku 12.000,- Kč VB po žádosti členů na začátku září 2016 adresovanou VB o předložení dílčí části vyúčtování sbírky TDF dne 18. 9.2016 nafakturoval odvolateli na konto o.s. LucyTeam, které nemělo se sbírkou a cyklopoutí TDF vůbec nic společného, uvedenou půjčku jako poskytnutou zálohu 12.000,- z celkových odvolateli nezákonně nafakturovaných 14.850 Kč za jakési neexistující doprovodné služby na TDF 2016, což je kromě přestupkem označeného podvodu a dodnes neoprávněně zadržených majetků dle § 50 také porušením § 24 odst. 1 písm. b) přestupkového zákona.
 8. Přestože VB v rozporu s tiskovým zákonem v únoru 2017 v Hanáckém večerníku mj. také vědomě nepravdivě uvedl, že sbírku TDF nemohlo založit o.s. LucyTeam (viz hrubě a nepravdivě odvolatele pomlouvající článek VB http://www.hanackyvecernik.cz/spolecnost/akce-v-regionu/zakulisi-tour-de-franz-24-24-co-se-stalo-po-navratu-aneb-vyderac-v-tymu), když v rozhodnutí odvolacího Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 20.6.2017 č..j KUOK/60407/2017 sp.zn. KUOK/55197/2017/OK/7895 je doloženo důkazem, že sbírku TDF o.s. LucyTeam založit mohlo a nic tomu nebránilo, tak VB současně nepravdivě při trestném podnětu na odvolatele a ve spisu doložené žalobě na odvolatele uvedl, že organizátorem a realizátorem TDF 2016 bylo o.s. LucyTeam, což je porušením § 21 odst 1, písmeno c) § 47a odst. 1 písmeno a) přestupkového zákona.
 9. Přestože obč. zákoník určuje nejen ochranu práv spolků nezákonně jednajícím členem a v § 160 o.z. určuje max. dvouměsíční lhůtu po dni odstoupení člena statutárního orgánu pro ztrátu funkce a přestože bylo odvolacímu orgánu a rejstříkovému soudu doloženo na podatelny – viz příloha a spis - dne 21.10.2016 s úředně ověřenými podpisy předsedy, místopředsedkyně doloženo, že VB dne 15.9.2016 výše uvedeným oznámil, že ke dni 15.10.2016 ukončil – svévolně – sbírku TDF a odstupuje z funkce statutárního zástupce, přičemž následně za Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů,z..s. jednal, porušil tak § 21 odst 1, písmeno c) a g) přestupkového zákona.

 1. Jak zápis VB dne 30.1.2017 do rejstříku spolků jako statutárního zástupce Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů,z.s., tak ve stejné době odvolacím orgánem s VB zahájené vyúčtování sbírky TDF, bylo s ohledem na doložené listiny oběma uvedenými veřejnými orgány vědomě nezákonné. Namísto toho, aby byl odvolacím orgánem na VB podán za zpronevěru a poškození cizích práv trestní nebo přestupkový podnět a povinný jej šetřil, odvolací orgán s VB v rozporu s řadou ustanovení o.z. a § 21, odst. 4 o.s. ř. zahájil vyúčtování sbírky TDF, kdy navíc povinný a odvolací orgán při vyúčtování sbírky akceptoval nepravdivé a křivopřísežné prohlášení VB a MUDr. Jana Štelcla, vedoucího lékaře kliniky UNICA, spol. s r.o., IČO: 44960867, Barvičova 833/53, 60200, Brno, že stejně jako MUDr. Petr Kohoutel z UNICA, sr.o. (10.000,-) účastníci poslední etapy TDF, kdy také MUDr. Jan Štelcl zaslal na účet sbírky (20.000,- Kč) omylem, když na tyto prostředky jsme na cykloouti čekali, a proto také odvolatel hradil VB a řidiči doprovodného vozu náklady na ubytování, přičemž všechny účtenky si VB dle dohody s odvolatelem na cyklopouti odebíral jako osoba oprávněn jednat za sbírku. O jaké náklady skutečně šlo, nevím přesně, byt jsem v trestním podnětu částku uvedl, nicméně je doložitelné z vyjádření statutárního zástupce asociace Cannabis is The Cure,z.s. Mgr. Ivana Chalaše a z výpisu z účtu asociace v průběhu cyklopouti TDF 2016, že jsem od asociace obdržel na TDF v průběh cyklopouti částku 20.000,- Kč, což je souhrnně za strany VB a křivopřísežně jednajícího MUDr. Jana Štelcla a MUDr. Petra Kohutka z kliniky UNICA,s.r.o. jednání naplňující porušení § 21 odst 1, písmeno c) a g) a § 50 odst 1, písmeno b) a c), odst 2. písm. a), b), c) přestupkového zákona.

 1. K tomu dodávám, že po cyklopouti TDF nám VB tvrdil, že na sbírkovém účtu je přes 70 tisíc Kč, což dle výpisu obdrženého námi v listopadu 2016 skutečně bylo, ale následnými výše uvedenými machinacemi VB s výnosy sbírky je VB o 30.000 snížil při porušení výše uvedených přestupků. Dodejme, že podvodným snížením výnosů sbírky je také snížen příjem na administrativě sbírky pro realizátora sbírky, tím nebyl VB, jak manipulativně uváděl odvolací orgán, ale právnická osoba, za kterou nebyl VB oprávněn jednat, což ode dne 21.10.2016 odvolací orgán důkazně a doložitelně věděl a nedbal porušení minimálně přestupkových předpisů jednáním VB a tvrdil, že poškozená právnická osoba a odvolatel, který ji zastupoval, má určit osobu oprávněnou jednat za sbírku TDF, když všechny prostředky a účtenky ze sbírky měl VB a jednáním VB došlo mj. také k trestnému činu zneužití funkce při správě svěřeného majetku !?!

 1. Povinný a již dříve také odvolací orgán rovněž nedbali, že VB v rozporu s tiskovým zákonem dle povinnosti dané v § 9 odst. 2 zákona 46/2000 Sb. nedodává výtisky Hanáckého večerníku do knihovny, aby mohl následně cenzurovat, měnit a smazat články na webu Hanáckého večerníku a dále VB jako vydavatel Hanáckého večerníku odmítá v rozporu s §§ 12 a 13 tiskového zákona vydat opravy svých níže uvedených nepravdivých a pomlouvačných článků, které nepoškozují pouze odvolatele, ale s ohledem na členy asociace jako právnické a fyzické osoby a zakladatele Konopné církve a jejich vymahatelného poškození dle porušených §§ 127 a 135 odst. 1 obč. zákoníku, povinný ani toto neposoudil jako přestupek a jednání postižitelné dle § 46 odst. 1 ve spojení s § 48 přestupkového zákona.

 1. Ani hrubé pomluvy a nepravdy VB na stránkách Hanáckého večerníku poškozující odvolatele a členy asociace postižitelné řadou ustanovení občanského zákoníku nebyl trestně, ani žalobně šetřeny (policie uvedla, že jde o civilní spor, soud včetně odvolacího uvedl, že je taková žaloba neprojednatelná), přičemž VB nemůže nikdy doložit jeden jediný důkaz práv k dehonestující fotografiím odvolatele a důkaz ke lživým pomlouvačným tvrzením od září 2016 dodnes, že
- že byl odvolatel justicí zbaven svéprávnosti a je potřeba před šíleným odvolatelem jako podvodníkem nutno varovat veřejnost a že je odvolatel zhulený šílenec, který podal žalobu na Univerzitu Palackého a soud na návrh univerzity uznal soud odvolatele za nesvéprávného, což rovněž nelze doložit, stejně jako nelze doložit:
- že chtěl odvolatel zneužít sbírku TDF, mj. že odvolatel žádal proplatit se sbírky TDF alkohol atd., proto ji realizační tým TDF zrušil
- že odvolatel a Konopná církev zneužili cyklopuť TDF a způsobil sbírce TDF škody
- že odvolatel zneužívá sociální dávky a používá jemu neudělený akademický titul MMCA a že jej za používání titulu MMCA šetří Ministerstvo kultury a Živnostenský úřad
- že je Konopná církev sekta vyhulenců, která prohrála u Městského soudu v Praze žalobu na MK ČR za neprovedení registrace církve, když žalobu na MK ČR dne 15.3.2018 Městský soud v Praze uznal za oprávněnou (sp.zn. 11 A1/2017)
- že se odvolatel flákal a vozil v autě na cyklopouti TDF a že se kvůli jeho právním sporům na něj muselo dokonce čekat 4 dny v Italii
- že se potenciální partneři a sponzoři TDF od akce a její podpory odvraceli, když se dozvěděli, že ji propaguje odvolatel
- že se kvůli odvolateli a Konopné církvi rušily tiskové konference v rámci TDF a zrušily objednané noclehy na farách při TDF v zahraničí

 1. Výše uvedeným jednáním VB doložil opakovaně a dlouhodobě, že svým jednáním naplnil porušení § 32, odst. 1 písm. b) a § 49 odst. 1 písm. a), odst. 2 písmeno b), c), d), odst. 3 b) přestupkového zákona a analogických ustanovení nového přestupkového zákona. Nečinné jednání povinného nelze akceptovat.

III. Návrh rozhodnutí odvolacího orgánu spojený s návrhem na náhradu škody

S ohledem na doložená rozhodnutí statutárních zástupců ´poškozených členských organizací asociace doložené orgánům justice a exekutivy včetně odvolacího orgánu od 21.10.2016 do 21.3.2018 s úředně ověřenými podpisy statutárních zástupců dokazující nezákonné jednání VB jako fyzické osoby, vydavatele Hanáckého večerníku a předsedu o.s. Lucy Team a dalších dvou křivě svědčících osob ve správním a trestním řízení z firmy UNICA,s.r.o., je odvolacímu orgánu dáno na zvážení, zda odvolání posoudit a:
 1. Předat kopii důkazních listin spisu a odvolání Okresnímu státnímu zastupitelství v Olomouci k projednání, neboť díky podvodnému jednání VB a dvou výše uvedených křivopřísežníků z fimry UNICA, že údajně nevěděli a spletli se, že zaslali 30.000,- Kč na účet sbírky TDF, když takové jednání účastníků poslední etapy TDF bylo vědomě nepravdivé a odporující důkazům, došlo ke škodám na majetku a pověsti v rovině trestněprávní jak vůči odvolateli, tak členům asociace jako právnickým osobám.
 2. Předat kopii důkazních listin spisu a odvolání Okresnímu státnímu zastupitelství v Olomouci k projednání pouze v části podání, ve zbytku pak vrátit povinnému k řádnému projednání výše uvedených přestupků.
 3. S ohledem na dosavadní nečinnost povinného a procesní lhůty může odvolací orgán rozhodnout o přestupkových podnětech samostatně, nebo je vrátit povinnému zpět k řádnému projednání, pokud tak povinný v rámci aturemedury nezačne ihned šetřit, což by bylo žádoucí.
 4. Navrhuji s ohledem na průtahy řešit odvolání přednostně – naléhavě.
 5. Sděluji, že jsem oprávněn poškozenými právnickými osobami asociace sdělit, že odvolání je společným stanoviskem asociace Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 26670232, Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s., IČ: 70631298, Konopí je lék, z.s., IČ: 22727281, Ateliér ALF, o.s., IČ: 22680101 a Art Language Factory, o.s., IČ: 22724303 – návrhy na změny v rejstříku dle Valné hromady ze dne 20.12.2017 dosud nebyly podány.

Dne 12.dubna 2018 Dušan Dvořák, MMCA, zástupce asociace Cannabis is The Cure,z.s.

Pozn: V případě potřeby svědecké výpovědi nejen k pomluvám, podvodům atd., ale také k neexistenci povědomí členů asociace o nějakém o.s. LucyTeam až do vydání faktury s dluhem jako zaplacenou zálohou odvolateli (viz výše) v září 2016 tuto výpověď poskytne zejména:

1) Ode dne 20.12.2017 statutární zástupce nově nazvaného Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s. (European Society of Investors in Natural and Social Sciences Research, z.s.), nejvýznamnější sponzor a přímý účastník cyklopouti TDF Ing. Martin Dindoš – viz příloha s úředně ověřenými identifikačními údaji a výpovědí pana Dindoše při souhlase zápisu do rejstříku spolků dle Valné hromady ze dne 20.12.2017

2) Do 20.12.2017 zmocněný statutární zástupce Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s. a předseda Odborné společnosti Konopí je lék,z.s. (oficiální partner TDF ) Miloslav Tetour, MCA – viz příloha s úředně ověřenými identifikačními údaji a výpovědí pana Tetoura s datem podatelny soudu dne 11.5.2017

3)Přímý a na asociaci nezávislý účastník valné hromady dne 14.5.2016 (zvolen VB s podklady k cyklopouti TDF), sponzor TDF, partner asociace a zástupce společnosti Sativa-Medical, Jiří K. Šedý, Konopná apatyka, Hlavní 305. 353 01 Mariánské Lázně

3) Přímá účastnice cyklopouti TDF Mgr. Sandra Šilhanová, třída Tomáše Bati 2599, 760 01, Zlín, jejíž výpověď k výše uvedenému pomlouvačnému článku o Zákulisí Tour de Franz adresovanou členům asociace a odvolateli opětovně uvádím

Od: Sandra Šilhanová
Datum: 27. dubna 2017


Milý Dušane, jelikož jsem jedním z mála očitých svědků událostí popisovaných v článku, nebudu rozebírat celkovou svou zkušenost s panem Blaťákem a osobní názory, ale pouze konkrétní nepravdy v uvedeném článku.
"Poslední skandál s "Konopnou církví" vyrobil před médii v Českých Budějovicích, a od té chvíle jsme na můj zásah nepotkali jediného novináře. Ti, co měli čekat v Rakousku a v Itálii, tam nečekali, protože jsem je všechny odvolal."

Není pravda, že by pan Blaťák kvůli komukoliv odvolával novináře. V Linci jsme čekali na novináře v hotelu cca 2 hodiny, pan Blaťák se vyjadřoval dost zklamaně, že nepřišli. Situace se opakovala na pár dalších místech v Rakousku, kde se měly konat tiskové konference.  Několikrát se vyjádřil, že obepsal spoustu radnic po cestě s informacemi o projíždějící Tour a měl v plánu tiskové konference. Asi nedává smysl, aby rušil konference a pak si po 10 dalších dní platil překladatele (Jirku Überalla), který měl tiskovky překládat. Také vzhledem k časovému pressu a kilometrům, které v každé etapě ujeli, mi to přijde jako dost odvážný konstrukt odvolávat novináře a pak na ně i s překladatelem "jako" čekat. Po několika neúspěšných čekání na novináře v Rakousku pan Blaťák dle svých vlastních slov tuto činnost vzdal, na základě toho i měnil trasu Tour oproti plánu, s tím, že novináři nemají zájem a nemá smysl na ně ve městech čekat.

"Stejně tak jsem odvolal domluvené noclehy na farách, protože skandál tohoto kalibru, aby začal dobrotivé faráře přesvědčovat na konopnou víru, prostě nebylo možno připustit ani omylem."

Nejsem si vědoma, že by jakékoliv ubytování na farách bylo domluveno a rušeno. Naopak "plán" ubytování byl velmi vágní. Od Lince dál bylo domlouvání ubytování svěřeno Jirkovi Überallovi, jelikož jako jediný ovládal jazyk a dokonce jsme se na nějakých farách byli ptát (neúspěšně, protože jsme se ani jednou nikomu nedoklepali) - nikdy jsme nedostali pokyn, že na fary máme zákaz, protože by byla ostuda. Ubytování se domlouvalo až konkrétní den, podle toho kam dvoučlenná Tour přibližně měla dorazit a po pár dnech převládly ze strany pana Blaťáka instrukce, že je třeba internet pro uploadování videí o Tour a sušit mokré prádlo, takže spíše penziony.

"V Rakousku totiž polovinu etap nešlapal a nechal se vozit."
Pan Blaťák asi zapomněl, že na Tour nebyl sám, když si dovolí tohle napsat. Za celé Rakousko se Dušan vezl v autě pouze půlku jedné etapy a to navíc po boku přímo pana Blaťáka, který to vzdal také. Vím to dost dobře, v tom autě jsem seděla. Podrobnosti inkriminované jízdy autem: Po Linci byl po 3. dnech jízdy plánovaný volný den pro regeneraci sil. Pan Blaťák změnil plán a jelo se 5 dní v kuse (kolem 100km denně přes alpská sedla). 5. den v půlce etapy ve Villachu nás Dušan poprosil, ať ho vezmeme do doprovodného auta, že už to nezvládá. Tuto funkci doprovodné auto mělo od začátku přímo slovy pana Blaťáka - kdyby měl někdo problém, vezmeme ho do auta. To, že Dušan pokračuje zbytek etapy autem, okomentoval pan Blaťák slovy "Cože? To se snad posral!" O pár km dále jsme již nakládali do auta i pana Blaťáka, jelikož se spustila bouře století.

"Měnili jsme řidiče a museli jsme dva dny zůstat v campu u Lignana. Ze dvou dnů ale nakonec byly čtyři, protože velekněz nemohl jet dál. Musel dopsat všechny žaloby."

Ano, měnili jsme řidiče, a ano, bylo to v campu i Lignana. To jsou jediné pravdivé informace. Na poradě "výměna řidičů" jsem byla já, Jirka Überall i Dušan Dvořák (tedy všichni), když pan Blaťák říkal, že já a Jirka odjíždíme autem do Olomouce hned, ať nás již déle pracovně neblokuje. V Olomouci předáme klíče druhému řidiči, který bohužel bude moci přijet až za 4 dny. Tuto informaci ostatně uvedl přímo pan Blaťák ve svém předchozím článku o zákulisí Tour de Franz, z etapy čekání v kempu:
http://www.hanackyvecernik.cz/spolecnost/akce-v-regionu/zakulisi-tour-de-franz-10-24-dny-cesko-rumunskeho-pratelstvi
Dušan byl z představy čekání 4 dny v kempu dost nešťastný a pana Blaťáka prosil, ať vyjedou na kolech dřív a ujedou klidně jenom kousek, návrh byl zamítnut z důvodu nemožnosti převážet na kole a bez auta všechny věci a pan Blaťák rozhodl, že se bude 4 dny čekat a hotovo.

Zde moje svědectví končí, nemám problém je před kýmkoliv zopakovat.

Pravda a láska ať zvítězí :)
Sandra

Sandra Šilhanová, 2017-04-28
Milý Dušane, ještě přikládám 2x printscreen z předchozích článků Ze zákulisí Tour de Franz, kde přímo pan Blaťák popisuje jak rozesílá 24 tiskových zpráv a další den 32 tiskových zpráv přímo po cestě v Rakousku, stějně tak fary, ale nikoho TDF nezajímá a novináři nepřicházejí.

Tolik k tomu, že musel kvůli tobě zrušit tiskové konference i fary už za Budějovicemi.

K informaci "půlku Rakouska se vozil" doplním ještě o to, že jsi s námi jel v autě pár km z Klemsmunstrem, jestli je to i s tím Villachem půlka, tak Rakousko je menší země, než jsem myslela :)

Jinak doporučuji dělat printscreeny článků a datovat, předpokládám, že to pan Blaťák promaže, až si na to sám vzpomene nebo ho někdo upozorní.

Hezký den, Sandra


Krajský úřad Olomouckého kraje
prostřednictvím
STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC


Odvolání proti rozhodnutí ze dne 5.3.2018 sp.zn. SMOl/Přest/R1114/2017/KF, č.j. SMOL/063680/2018/OSC/ PREST/Nat s žádostí o připojení spisů k odvolání s rozhodnutími povinného o odložení podnětu ze dne 5.3.2018 sp. zn. SMOl/Přest/R1114/2017/KF, č.j. SMOL/082722/2018/OSC/PREST/Fri a rozhodnutí o odložení ze dne 7.3.2017 sp.zn. SMOl/Přest/R422/2017/BM, č.j. SMOL/051924/2017/OSC/PREST/Mas

I. Odvolání

Dne 11.4.2018 jsem obdržel rozhodnutí sp.zn. SMOl/Přest/R1114/2017/KF, č.j. SMOL/063680/2018/ OSC/PREST/Nat proti kterému podávám odvolání s tímto odůvodněním a požadavkem:


 1. Povinný pod sp. zn. SMOl/Přest/R1114/2017/KF dne 5.3. 2018 podle § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích (dále jen "zákon o přestupcích") podle § 76 odst. 1 písm. c) zákona o přestupcích zastavil řízení o přestupku proti občanskému soužití podle § 49 odst. 2 písm. d) zákona o přestupcích a v řízení pod sp. zn. SMOl/Přest/R1114/2017/KF dle § 61 odst. 1 a § 62 odst. 1 zákona o přestupcích podle § 76 odst. 4 zákona o odpovědnosti za přestupky odložil přestupek proti občanskému soužití podle § 49 odst. 1 písm. a) zákona o přestupcích podané na odvolatele Vlastimilem Blaťákem, narozeným dne 7. 6. 1977, bytem Riegrova 392/21, Olomouc, který je vydavatelem Hanáckého večerníku, viz http://www.hanackyvecernik.cz, IČ 73255645, Riegrova 392/21, Olomouc registrovaného u MK ČR pod značkou MK ČR E 22478 a dále je předseda Občanského sdružení LucyTeam, IČ: 22771280, Horní náměstí 434/20, 77900 Olomouc.

 1. Povinný 7.3.2017 sp.zn. SMOl/Přest/R422/2017/BM, č.j. SMOL/051924/2017/OSC/PREST/Mas odložil podněty na porušení přestupkového zákona spáchané Vlastimilem Blaťákem a lékaři společnosti UNICA, s.r.o. Doložené přestupky Vlastimila Blaťáka ad. povinný neprojednal ani v tomto přestupkovém řízení, ač to bylo povinnému opakovaně sdělováno a dokládány důkazy do spisu a přímo v ústním řízení stěžováno. Protože Vlastimil Blaťák podal na odvolavatele kromě žaloby a trestního podnětu také další nedůvodný přestupkový podnět, který byl odložen dne 5.3.2018 sp. zn. SMOl/Přest/R1114/2017/KF, č.j. SMOL/082722/2018/OSC/PREST/Fri, odvolatel žádá, by byly oba toto spisy doloženy společně se spisem k odvolání jako důkazy.

 1. Protože jednání povinného neprojednat přestupky Vlastimila Blaťáka (dále jen VB) a lékařů Unica,s.r.o také v roce 2018 se děje v době nového přestupkového zákona, je takové jednání povinného porušením § 78, odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., cituji Správní orgán zahájí řízení o každém přestupku, který zjistí, a postupuje v řízení z moci úřední.

 1. Jak je doloženo ve spisu, trestní podnět a žaloba níže uvedených nevládních organizací asociace Cannabis is The Cure,z.s. na VB byly zcela účelově odloženy, dle názoru poškozených fyzických a právnických osob proto, že na nezákonném jednání VB participovali úřednici a soudci Krajského soudu v Ostravě, pob. Olomouci a úředníci odvolacího Krajského úřadu Olomouckého kraje. Viz podrobný trestní podnět ze dne 11.9.2017 a do spisu doložená odmítavá rozhodnutí z roku 2018 od policie, státního zastupitelství k trestním podnětům na VB a Okresního a Krajského soudu v Olomouci z roku k žalobě na VB.

 1. Povinným dodnes nešetřené přestupky VB spáchané ode dne 20.6. 2016 do 30. 6. 2017 dle doložených důkazů naplňovaly jednání uvedené v níže uvedených ustanoveních přestupkového zákona č. 200/1990 Sb.

§ 21 odst 1, písmeno c) a g) : Přestupku se dopustí ten, kdo (1 c) úmyslně uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj zatají za účelem získání neoprávněné výhody, (1g) úmyslně podá nepravdivou nebo neúplnou svědeckou výpověď ve správním řízení anebo úmyslně uvede nepravdivý údaj v čestném prohlášení u správního orgánu. Za přestupek podle odstavce 1 písm. c) a g) lze uložit pokutu do 10 000 Kč.
§ 24 odst. 1 písm. b) Přestupku se dopustí ten, kdo neoprávněně provozuje obchodní, výrobní či jinou výdělečnou činnost. Za přestupek podle odstavce 1 písm. b) lze uložit pokutu do 10 000 Kč
§ 32, odst. 1 písm. b): Přestupku se dopustí ten, kdo poruší zvláštní právní předpis ve věcech ochrany církví a náboženských společností. Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 15 000 Kč.
§ 46 odst. 1 ve spojení s § 48: Přestupkem je porušení i jiných povinností, než které jsou uvedeny v § 21 až 45, jestliže jsou stanoveny zvláštními právními předpisy včetně nařízení obcí, okresních úřadů a krajů. Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 30 000 Kč. K § 48. Přestupkem proti veřejnému pořádku je porušení i jiných povinností, než které jsou uvedeny v § 47, jestliže jsou stanoveny zvláštními právními předpisy. Za takový přestupek lze uložit pokutu do 3000 Kč.

§ 47a odst. 1 písmeno a: Přestupku se dopustí ten, kdo jako osoba podávající vysvětlení o trestném činu spáchaném jiným před orgánem činným v trestním řízení úmyslně uvede nepravdu o okolnosti, která má podstatný význam pro rozhodnutí. Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč

.§ 49 odst. 1 písm. a), odst. 2 písmeno b), c), d), odst. 3 b) Přestupku se dopustí ten, kdo (1a) jinému ublíží na cti tím, že ho urazí nebo vydá v posměch (2b) jiného nepravdivě obviní z přestupku, (2 c) se vůči jinému dopustí schválnosti, nebo (2d) se vůči jinému dopustí jiného hrubého jednání. Dále se (odst. 3b) přestupku dopustí ten, kdo způsobí jinému újmu pro jeho víru nebo náboženství, smýšlení a členství ve sdruženích Za přestupek podle odstavců 1 až 3 lze uložit pokutu do 20000 Kč.

§ 50 odst 1, písmeno b) a c), odst 2. písm. a), b), c) Přestupku se dopustí ten, kdo úmyslně způsobí škodu na cizím majetku (1b) zpronevěrou, (1c) podvodem (2a) neoprávněně užívá cizí majetek, (2b) přisvojí si cizí věc bez přivolení oprávněné osoby, nebo (2c) na sebe nebo na jiného převede věc, která byla získána přestupkem spáchaným jinou osobou, nebo to, co za takovou věc bylo opatřeno. Za přestupek podle odstavců 1 až 2 lze uložit pokutu do 20000 Kč.
II. popis přestupkového jednání VB a popis rozhodných skutečností
 1. Odvolatel společně s dalšími fyzickými a právnickými osobami asociace Cannabis is The Cure,z.s. v roce 2016 realizoval a finančně, osobně a nemateriálně podpořil projekt Tour de Franz (TDF). Osobou odpovědnou za projekt TDF byl VB, který se dne 14.5.2016 na asociační valné hromadě stal statutárním zástupcem Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s., IČ: 70631298, na kterou byl oprávněn založit sbírku TDF. Sbírku dne 4.7. 2016 stalo odvolací orgán registroval a její výnos určil: na a) organizačně technické zajištění cyklopouti TDF do Vatikánu, b) na neurologicky postižené děti, kvůli kterým se akce TDF konala.
 2. Členy asociace Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 26670232 jsou tyto jednáním VB poškozené právnické osoby: Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s., IČ: 70631298, společně sídlem Přichystalova 14, 779 00 Olomouc a dále poškození zřizovatelé Edukativní konopné kliniky, kterými jsou Konopí je lék, z.s., IČ: 22727281, Ateliér ALF, o.s., IČ: 22680101 a Art Language Factory, o.s., IČ: 22724303, společně sídlem Konopná apatyka královny koloběžky první 798 55 Ospělov 6.
 3. Uvedená sdružení asociace realizující výzkum Konopí je lék (Cannabis is The Cure) jsou spoluzakladateli Konopné církve, což VB věděl a je uvedeno ve spisu, ve stanovách členských spolků asociace a výpisu z veřejného rejstříku nejen u Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s., IČ: 70631298, jehož se stal VB dne 14.5.2016 třetím statutárním zástupcem.
 4. Jak je uvedeno ve spisu a trestnímu podnětu ze dne 11.9.2017, členské organizace asociace poskytly projektu TDF 2016 podporu ve výši více než 100. 000,- Kč a členové věřili prohlášení VB (odvolatel byl VB zmocněn v rámci nominace VB do správní rady dne 14.5.2016 uvést projekt TDF a jeho konsekvence), že neexistuje subjekt, na který by sbírku TDF založil, což bylo vědomě podvodné jednání VB, viz níže.
 5. Sponzorská smlouva mezi o.s. Lucy Team a Unica, s.r.o ze dne 20.6.2016 na částku 10.000,- Kč na realizaci TDF byl podvod VB konaný ještě před registrací sbírky dne 4.7.2016 a cyklopouti TDF dne 20.7.2016. Stejně tak ve spisu a v příloze doložené faktury za trikoty TDF, které nešly na účet sbírky TDF, ale prostřednictvím přefakturací od firmy Voice na účet o.s. Lucy Team, o existenci o.s. LucyTeam neměli členové asociace jako právnické a fyzické osob ani ponětí, protože jinak by s projektem TDF a založením a podporou sbírky a cyklopouti TDF a nominací VB do správní rady za statutárního zástupce a osobu oprávněnou jednat ve věci sbírky TDF nikdo nesouhlasil a byla by nadbytečná. Viz také faktury majiteli firmy Allivicitus Matinu Dindošovi (dnešnímu členovi správní rady dne 20.12.2017 na VH přejmenovaného Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů,z.s. a cyklistovi TDF 2016) od Fy Sykora ze dne 6.9.2016 za 7 trik + doprava na 6.322,- Kč, resp. následně zaslaná opravená faktura navýšená o zisk pro o.s. LucyTeam na totožné dodané trikoty TDF od fy Voice ze dne 7.10.2016 za 7 trik + doprava na 10.6.616,- Kč s marží přeposílanou firmou Voice na účet o.s. LucyTeam. Viz účelová stížnost VB na rejstříkový soud ze dne 28.6.2016 na průtahy při provedení změn v rejstříku u Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s. Takové jednání je porušením § 50 odst 1, písmeno c), § 50 odst 2. písm. a), b) přestupkového zákona.
 6. Ve stanovách a výpisu z veřejného rejstříku Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s. je uvedeno, že každý statutární zástupce jedná samostatně a o svém rozhodnutí informuje další členy správní rady. VB bez vědomí dalších dvou statutárních zástupců zpřístupnil dne 4.7.2016 sbírkové konto ředitelce o.s. Lucy Team a učinil ji oprávněnou osobou s dispozičními právy k účtu sbírky TDF. § 21, odst. 4 o.s. ř. uvádí, že za právnickou osobu nemůže jednat ten, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy právnické osoby. Odvolacímu orgánu bylo doloženo, že VB z účtu sbírky zaslal více než 5.000,- Kč na účet o.s. Lucy Team. Takové jednání VB je kromě trestného jednání v podobě samotné přípravy přestupku podvodu a vlastního podvodu dle § 50 také porušením § 46 odst. 1 ve spojení s § 48 přestupkového zákona.
 7. Přestože VB nezapřel, že si prostřednictvím odvolatele v březnu 2016 zapůjčil od Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s. celkem 10.000,- Kč a další 2.000,- Kč těsně před odjezdem cyklopouti TDF do Říma dne 20.7.2016, tuto částku 12.000,- Kč VB po žádosti členů na začátku září 2016 adresovanou VB o předložení dílčí části vyúčtování sbírky TDF dne 18. 9.2016 nafakturoval odvolateli na konto o.s. LucyTeam, které nemělo se sbírkou a cyklopoutí TDF vůbec nic společného, uvedenou půjčku jako poskytnutou zálohu 12.000,- z celkových odvolateli nezákonně nafakturovaných 14.850 Kč za jakési neexistující doprovodné služby na TDF 2016, což je kromě přestupkem označeného podvodu a dodnes neoprávněně zadržených majetků dle § 50 také porušením § 24 odst. 1 písm. b) přestupkového zákona.
 8. Přestože VB v rozporu s tiskovým zákonem v únoru 2017 v Hanáckém večerníku mj. také vědomě nepravdivě uvedl, že sbírku TDF nemohlo založit o.s. LucyTeam (viz hrubě a nepravdivě odvolatele pomlouvající článek VB http://www.hanackyvecernik.cz/spolecnost/akce-v-regionu/zakulisi-tour-de-franz-24-24-co-se-stalo-po-navratu-aneb-vyderac-v-tymu), když v rozhodnutí odvolacího Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 20.6.2017 č..j KUOK/60407/2017 sp.zn. KUOK/55197/2017/OK/7895 je doloženo důkazem, že sbírku TDF o.s. LucyTeam založit mohlo a nic tomu nebránilo, tak VB současně nepravdivě při trestném podnětu na odvolatele a ve spisu doložené žalobě na odvolatele uvedl, že organizátorem a realizátorem TDF 2016 bylo o.s. LucyTeam, což je porušením § 21 odst 1, písmeno c) § 47a odst. 1 písmeno a) přestupkového zákona.
 9. Přestože obč. zákoník určuje nejen ochranu práv spolků nezákonně jednajícím členem a v § 160 o.z. určuje max. dvouměsíční lhůtu po dni odstoupení člena statutárního orgánu pro ztrátu funkce a přestože bylo odvolacímu orgánu a rejstříkovému soudu doloženo na podatelny – viz příloha a spis - dne 21.10.2016 s úředně ověřenými podpisy předsedy, místopředsedkyně doloženo, že VB dne 15.9.2016 výše uvedeným oznámil, že ke dni 15.10.2016 ukončil – svévolně – sbírku TDF a odstupuje z funkce statutárního zástupce, přičemž následně za Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů,z..s. jednal, porušil tak § 21 odst 1, písmeno c) a g) přestupkového zákona.

 1. Jak zápis VB dne 30.1.2017 do rejstříku spolků jako statutárního zástupce Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů,z.s., tak ve stejné době odvolacím orgánem s VB zahájené vyúčtování sbírky TDF, bylo s ohledem na doložené listiny oběma uvedenými veřejnými orgány vědomě nezákonné. Namísto toho, aby byl odvolacím orgánem na VB podán za zpronevěru a poškození cizích práv trestní nebo přestupkový podnět a povinný jej šetřil, odvolací orgán s VB v rozporu s řadou ustanovení o.z. a § 21, odst. 4 o.s. ř. zahájil vyúčtování sbírky TDF, kdy navíc povinný a odvolací orgán při vyúčtování sbírky akceptoval nepravdivé a křivopřísežné prohlášení VB a MUDr. Jana Štelcla, vedoucího lékaře kliniky UNICA, spol. s r.o., IČO: 44960867, Barvičova 833/53, 60200, Brno, že stejně jako MUDr. Petr Kohoutel z UNICA, sr.o. (10.000,-) účastníci poslední etapy TDF, kdy také MUDr. Jan Štelcl zaslal na účet sbírky (20.000,- Kč) omylem, když na tyto prostředky jsme na cykloouti čekali, a proto také odvolatel hradil VB a řidiči doprovodného vozu náklady na ubytování, přičemž všechny účtenky si VB dle dohody s odvolatelem na cyklopouti odebíral jako osoba oprávněn jednat za sbírku. O jaké náklady skutečně šlo, nevím přesně, byt jsem v trestním podnětu částku uvedl, nicméně je doložitelné z vyjádření statutárního zástupce asociace Cannabis is The Cure,z.s. Mgr. Ivana Chalaše a z výpisu z účtu asociace v průběhu cyklopouti TDF 2016, že jsem od asociace obdržel na TDF v průběh cyklopouti částku 20.000,- Kč, což je souhrnně za strany VB a křivopřísežně jednajícího MUDr. Jana Štelcla a MUDr. Petra Kohutka z kliniky UNICA,s.r.o. jednání naplňující porušení § 21 odst 1, písmeno c) a g) a § 50 odst 1, písmeno b) a c), odst 2. písm. a), b), c) přestupkového zákona.

 1. K tomu dodávám, že po cyklopouti TDF nám VB tvrdil, že na sbírkovém účtu je přes 70 tisíc Kč, což dle výpisu obdrženého námi v listopadu 2016 skutečně bylo, ale následnými výše uvedenými machinacemi VB s výnosy sbírky je VB o 30.000 snížil při porušení výše uvedených přestupků. Dodejme, že podvodným snížením výnosů sbírky je také snížen příjem na administrativě sbírky pro realizátora sbírky, tím nebyl VB, jak manipulativně uváděl odvolací orgán, ale právnická osoba, za kterou nebyl VB oprávněn jednat, což ode dne 21.10.2016 odvolací orgán důkazně a doložitelně věděl a nedbal porušení minimálně přestupkových předpisů jednáním VB a tvrdil, že poškozená právnická osoba a odvolatel, který ji zastupoval, má určit osobu oprávněnou jednat za sbírku TDF, když všechny prostředky a účtenky ze sbírky měl VB a jednáním VB došlo mj. také k trestnému činu zneužití funkce při správě svěřeného majetku !?!

 1. Povinný a již dříve také odvolací orgán rovněž nedbali, že VB v rozporu s tiskovým zákonem dle povinnosti dané v § 9 odst. 2 zákona 46/2000 Sb. nedodává výtisky Hanáckého večerníku do knihovny, aby mohl následně cenzurovat, měnit a smazat články na webu Hanáckého večerníku a dále VB jako vydavatel Hanáckého večerníku odmítá v rozporu s §§ 12 a 13 tiskového zákona vydat opravy svých níže uvedených nepravdivých a pomlouvačných článků, které nepoškozují pouze odvolatele, ale s ohledem na členy asociace jako právnické a fyzické osoby a zakladatele Konopné církve a jejich vymahatelného poškození dle porušených §§ 127 a 135 odst. 1 obč. zákoníku, povinný ani toto neposoudil jako přestupek a jednání postižitelné dle § 46 odst. 1 ve spojení s § 48 přestupkového zákona.

 1. Ani hrubé pomluvy a nepravdy VB na stránkách Hanáckého večerníku poškozující odvolatele a členy asociace postižitelné řadou ustanovení občanského zákoníku nebyl trestně, ani žalobně šetřeny (policie uvedla, že jde o civilní spor, soud včetně odvolacího uvedl, že je taková žaloba neprojednatelná), přičemž VB nemůže nikdy doložit jeden jediný důkaz práv k dehonestující fotografiím odvolatele a důkaz ke lživým pomlouvačným tvrzením od září 2016 dodnes, že
- že byl odvolatel justicí zbaven svéprávnosti a je potřeba před šíleným odvolatelem jako podvodníkem nutno varovat veřejnost a že je odvolatel zhulený šílenec, který podal žalobu na Univerzitu Palackého a soud na návrh univerzity uznal soud odvolatele za nesvéprávného, což rovněž nelze doložit, stejně jako nelze doložit:
- že chtěl odvolatel zneužít sbírku TDF, mj. že odvolatel žádal proplatit se sbírky TDF alkohol atd., proto ji realizační tým TDF zrušil
- že odvolatel a Konopná církev zneužili cyklopuť TDF a způsobil sbírce TDF škody
- že odvolatel zneužívá sociální dávky a používá jemu neudělený akademický titul MMCA a že jej za používání titulu MMCA šetří Ministerstvo kultury a Živnostenský úřad
- že je Konopná církev sekta vyhulenců, která prohrála u Městského soudu v Praze žalobu na MK ČR za neprovedení registrace církve, když žalobu na MK ČR dne 15.3.2018 Městský soud v Praze uznal za oprávněnou (sp.zn. 11 A1/2017)
- že se odvolatel flákal a vozil v autě na cyklopouti TDF a že se kvůli jeho právním sporům na něj muselo dokonce čekat 4 dny v Italii
- že se potenciální partneři a sponzoři TDF od akce a její podpory odvraceli, když se dozvěděli, že ji propaguje odvolatel
- že se kvůli odvolateli a Konopné církvi rušily tiskové konference v rámci TDF a zrušily objednané noclehy na farách při TDF v zahraničí

 1. Výše uvedeným jednáním VB doložil opakovaně a dlouhodobě, že svým jednáním naplnil porušení § 32, odst. 1 písm. b) a § 49 odst. 1 písm. a), odst. 2 písmeno b), c), d), odst. 3 b) přestupkového zákona a analogických ustanovení nového přestupkového zákona. Nečinné jednání povinného nelze akceptovat.

III. Návrh rozhodnutí odvolacího orgánu spojený s návrhem na náhradu škody

S ohledem na doložená rozhodnutí statutárních zástupců ´poškozených členských organizací asociace doložené orgánům justice a exekutivy včetně odvolacího orgánu od 21.10.2016 do 21.3.2018 s úředně ověřenými podpisy statutárních zástupců dokazující nezákonné jednání VB jako fyzické osoby, vydavatele Hanáckého večerníku a předsedu o.s. Lucy Team a dalších dvou křivě svědčících osob ve správním a trestním řízení z firmy UNICA,s.r.o., je odvolacímu orgánu dáno na zvážení, zda odvolání posoudit a:
 1. Předat kopii důkazních listin spisu a odvolání Okresnímu státnímu zastupitelství v Olomouci k projednání, neboť díky podvodnému jednání VB a dvou výše uvedených křivopřísežníků z fimry UNICA, že údajně nevěděli a spletli se, že zaslali 30.000,- Kč na účet sbírky TDF, když takové jednání účastníků poslední etapy TDF bylo vědomě nepravdivé a odporující důkazům, došlo ke škodám na majetku a pověsti v rovině trestněprávní jak vůči odvolateli, tak členům asociace jako právnickým osobám.
 2. Předat kopii důkazních listin spisu a odvolání Okresnímu státnímu zastupitelství v Olomouci k projednání pouze v části podání, ve zbytku pak vrátit povinnému k řádnému projednání výše uvedených přestupků.
 3. S ohledem na dosavadní nečinnost povinného a procesní lhůty může odvolací orgán rozhodnout o přestupkových podnětech samostatně, nebo je vrátit povinnému zpět k řádnému projednání, pokud tak povinný v rámci aturemedury nezačne ihned šetřit, což by bylo žádoucí.
 4. Navrhuji s ohledem na průtahy řešit odvolání přednostně – naléhavě.
 5. Sděluji, že jsem oprávněn poškozenými právnickými osobami asociace sdělit, že odvolání je společným stanoviskem asociace Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 26670232, Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s., IČ: 70631298, Konopí je lék, z.s., IČ: 22727281, Ateliér ALF, o.s., IČ: 22680101 a Art Language Factory, o.s., IČ: 22724303 – návrhy na změny v rejstříku dle Valné hromady ze dne 20.12.2017 dosud nebyly podány.

Dne 12.dubna 2018 Dušan Dvořák, MMCA, zástupce asociace Cannabis is The Cure,z.s.

Pozn: V případě potřeby svědecké výpovědi nejen k pomluvám, podvodům atd., ale také k neexistenci povědomí členů asociace o nějakém o.s. LucyTeam až do vydání faktury s dluhem jako zaplacenou zálohou odvolateli (viz výše) v září 2016 tuto výpověď poskytne zejména:

1) Ode dne 20.12.2017 statutární zástupce nově nazvaného Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s. (European Society of Investors in Natural and Social Sciences Research, z.s.), nejvýznamnější sponzor a přímý účastník cyklopouti TDF Ing. Martin Dindoš – viz příloha s úředně ověřenými identifikačními údaji a výpovědí pana Dindoše při souhlase zápisu do rejstříku spolků dle Valné hromady ze dne 20.12.2017

2) Do 20.12.2017 zmocněný statutární zástupce Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s. a předseda Odborné společnosti Konopí je lék,z.s. (oficiální partner TDF ) Miloslav Tetour, MCA – viz příloha s úředně ověřenými identifikačními údaji a výpovědí pana Tetoura s datem podatelny soudu dne 11.5.2017

3)Přímý a na asociaci nezávislý účastník valné hromady dne 14.5.2016 (zvolen VB s podklady k cyklopouti TDF), sponzor TDF, partner asociace a zástupce společnosti Sativa-Medical, Jiří K. Šedý, Konopná apatyka, Hlavní 305. 353 01 Mariánské Lázně

3) Přímá účastnice cyklopouti TDF Mgr. Sandra Šilhanová, třída Tomáše Bati 2599, 760 01, Zlín, jejíž výpověď k výše uvedenému pomlouvačnému článku o Zákulisí Tour de Franz adresovanou členům asociace a odvolateli opětovně uvádím

Od: Sandra Šilhanová
Datum: 27. dubna 2017


Milý Dušane, jelikož jsem jedním z mála očitých svědků událostí popisovaných v článku, nebudu rozebírat celkovou svou zkušenost s panem Blaťákem a osobní názory, ale pouze konkrétní nepravdy v uvedeném článku.
"Poslední skandál s "Konopnou církví" vyrobil před médii v Českých Budějovicích, a od té chvíle jsme na můj zásah nepotkali jediného novináře. Ti, co měli čekat v Rakousku a v Itálii, tam nečekali, protože jsem je všechny odvolal."

Není pravda, že by pan Blaťák kvůli komukoliv odvolával novináře. V Linci jsme čekali na novináře v hotelu cca 2 hodiny, pan Blaťák se vyjadřoval dost zklamaně, že nepřišli. Situace se opakovala na pár dalších místech v Rakousku, kde se měly konat tiskové konference.  Několikrát se vyjádřil, že obepsal spoustu radnic po cestě s informacemi o projíždějící Tour a měl v plánu tiskové konference. Asi nedává smysl, aby rušil konference a pak si po 10 dalších dní platil překladatele (Jirku Überalla), který měl tiskovky překládat. Také vzhledem k časovému pressu a kilometrům, které v každé etapě ujeli, mi to přijde jako dost odvážný konstrukt odvolávat novináře a pak na ně i s překladatelem "jako" čekat. Po několika neúspěšných čekání na novináře v Rakousku pan Blaťák dle svých vlastních slov tuto činnost vzdal, na základě toho i měnil trasu Tour oproti plánu, s tím, že novináři nemají zájem a nemá smysl na ně ve městech čekat.

"Stejně tak jsem odvolal domluvené noclehy na farách, protože skandál tohoto kalibru, aby začal dobrotivé faráře přesvědčovat na konopnou víru, prostě nebylo možno připustit ani omylem."

Nejsem si vědoma, že by jakékoliv ubytování na farách bylo domluveno a rušeno. Naopak "plán" ubytování byl velmi vágní. Od Lince dál bylo domlouvání ubytování svěřeno Jirkovi Überallovi, jelikož jako jediný ovládal jazyk a dokonce jsme se na nějakých farách byli ptát (neúspěšně, protože jsme se ani jednou nikomu nedoklepali) - nikdy jsme nedostali pokyn, že na fary máme zákaz, protože by byla ostuda. Ubytování se domlouvalo až konkrétní den, podle toho kam dvoučlenná Tour přibližně měla dorazit a po pár dnech převládly ze strany pana Blaťáka instrukce, že je třeba internet pro uploadování videí o Tour a sušit mokré prádlo, takže spíše penziony.

"V Rakousku totiž polovinu etap nešlapal a nechal se vozit."
Pan Blaťák asi zapomněl, že na Tour nebyl sám, když si dovolí tohle napsat. Za celé Rakousko se Dušan vezl v autě pouze půlku jedné etapy a to navíc po boku přímo pana Blaťáka, který to vzdal také. Vím to dost dobře, v tom autě jsem seděla. Podrobnosti inkriminované jízdy autem: Po Linci byl po 3. dnech jízdy plánovaný volný den pro regeneraci sil. Pan Blaťák změnil plán a jelo se 5 dní v kuse (kolem 100km denně přes alpská sedla). 5. den v půlce etapy ve Villachu nás Dušan poprosil, ať ho vezmeme do doprovodného auta, že už to nezvládá. Tuto funkci doprovodné auto mělo od začátku přímo slovy pana Blaťáka - kdyby měl někdo problém, vezmeme ho do auta. To, že Dušan pokračuje zbytek etapy autem, okomentoval pan Blaťák slovy "Cože? To se snad posral!" O pár km dále jsme již nakládali do auta i pana Blaťáka, jelikož se spustila bouře století.

"Měnili jsme řidiče a museli jsme dva dny zůstat v campu u Lignana. Ze dvou dnů ale nakonec byly čtyři, protože velekněz nemohl jet dál. Musel dopsat všechny žaloby."

Ano, měnili jsme řidiče, a ano, bylo to v campu i Lignana. To jsou jediné pravdivé informace. Na poradě "výměna řidičů" jsem byla já, Jirka Überall i Dušan Dvořák (tedy všichni), když pan Blaťák říkal, že já a Jirka odjíždíme autem do Olomouce hned, ať nás již déle pracovně neblokuje. V Olomouci předáme klíče druhému řidiči, který bohužel bude moci přijet až za 4 dny. Tuto informaci ostatně uvedl přímo pan Blaťák ve svém předchozím článku o zákulisí Tour de Franz, z etapy čekání v kempu:
http://www.hanackyvecernik.cz/spolecnost/akce-v-regionu/zakulisi-tour-de-franz-10-24-dny-cesko-rumunskeho-pratelstvi
Dušan byl z představy čekání 4 dny v kempu dost nešťastný a pana Blaťáka prosil, ať vyjedou na kolech dřív a ujedou klidně jenom kousek, návrh byl zamítnut z důvodu nemožnosti převážet na kole a bez auta všechny věci a pan Blaťák rozhodl, že se bude 4 dny čekat a hotovo.

Zde moje svědectví končí, nemám problém je před kýmkoliv zopakovat.

Pravda a láska ať zvítězí :)
Sandra

Sandra Šilhanová, 2017-04-28
Milý Dušane, ještě přikládám 2x printscreen z předchozích článků Ze zákulisí Tour de Franz, kde přímo pan Blaťák popisuje jak rozesílá 24 tiskových zpráv a další den 32 tiskových zpráv přímo po cestě v Rakousku, stějně tak fary, ale nikoho TDF nezajímá a novináři nepřicházejí.

Tolik k tomu, že musel kvůli tobě zrušit tiskové konference i fary už za Budějovicemi.

K informaci "půlku Rakouska se vozil" doplním ještě o to, že jsi s námi jel v autě pár km z Klemsmunstrem, jestli je to i s tím Villachem půlka, tak Rakousko je menší země, než jsem myslela :)

Jinak doporučuji dělat printscreeny článků a datovat, předpokládám, že to pan Blaťák promaže, až si na to sám vzpomene nebo ho někdo upozorní.

Hezký den, Sandra