Stížnost. Přestupkový, trestní a žalobní podnět ze dne 31.7.2018

Dušan Dvořák, 12.1.1962, 798 55 Ospělov 6 zastoupený z důvodu diskriminace nejen
správním orgánem ve věci názoru, přesvědčení, víry a zdravotního postižení asociací Cannabis is The Cure,z.s. , IČ: 266 70 232, Přichystalova 180/14, 779 00 OlomoucStatutární město Olomouc


Věc: Stížnost na opakované nezákonné rozhodnutí přestupkové komise SMOL při šetření přestupků, naposledy dne 28. 7.207 pod sp.zn. SMOl/Přest/R1114/2017/KF a čj. SMOL/176449/2017/OSC/PREST/Nat


Odůvodnění

1. Dne 29.6. 2017 stěžovatel obdržel rozhodnutí správního orgánu, ve kterém téhož dne správní orgán rozhodl pod sp.zn. SMOl/Přest/R1114/2017/KF a č.j. SMOL/ 154839/ 2017/OSC/PREST/Nat, že je bez jakéhokoliv šetření obviněn na základě pouhého oznámení důvodně podezřelého lháře, zloděje, podvodníka a podavatele účelového přestupkového podnětu Vlastimila Blaťáka (dále jen VB), přestože šlo o zcela přiměřenou obranu proti nešetřenému kriminálnímu jednání VB, viz § 2 odst. 2 přestupkového zákona. Stěžovateli bylo sděleno, že je předvolán na ústní jednání dne 31.7.2017 v 9.00 hod. Stěžovatel právnímu orgánu obratem dne 29.6.2017 do spisu doložil důkazy o přestupcích a trestné činnosti VB a mj. také doložil rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 22.5.2017 č.j KUOK 50392/2017, které správnímu orgánu nařídilo řešit přestupky VB (a dalších participantů), které správní orgán dne 7. 3. 2017 pod č.j. SMOL/051924/2017/OSC/PREST/MAS zcela bezdůvodně odmítl šetřit a odložil. Po přikázání KUOK dne 22.5.2017 věc projednat správní orgán opětovně účelově rozhodl a dne 5.6. 2017 pod č.j. SMOl/Přest/151/1/2017/MT podnět odložil a dále uvedl, že není oprávněn šetřit vydávání nepravdivých rozhodnutí úředníků krajského úřadu a krajského soudu, bez jejichž nezákonné participace a podpory by VB svou nezákonnou činnost konat nemohl, přestože vydání nepravdivých informací ve správním řízení je uvedeno jako přestupek v §§ 21 odst. 1 písmeno b) , c) a g) a 46 odst. 1 přestupkového zákona. Stěžovatel důvodně žádal společné projednání přestupků, neboť podání přestupkového podnětu ze strany VB bylo analogickou účelovou reakcí VB jako jeho reakce na trestní a přestupkový podnět a žalobu 5 nevládních organizací na VB ze dne 17.1.2017 vedenou u Okresního soudu v Olomouci pod č.j. 27C 92/2017, ke které podal VB proti stěžovateli účelovou žalobu vedenou od 31.5.2017 pod č.j. 24 C 141/2017 (navrhováno spojit a řešit u KS v Ostravě, pobočka v Olomouci).

2. Na dotaz stěžovatele správnímu orgánu, pod jakým číslem jednacím je vedeno řízení proti přestupkům VB, správní orgán dne 17.7.2017 pod sp.zn. SMOl/Přest/R422/2017/BM uvedl, že je vedeno pod značkou SMOl/ Přest/ R422/ 2017/BM, přičemž toto řízení – viz výše - správní orgán dne 5.6.2017 opětovně odložil, aniž spis předal policii (stejně jako odvolací krajský úřad-viz níže), pokud by doložené přestupky VB nabyly intenzity trestného činu, což bylo oprávněné se domnívat.

3. Na základě žádosti stěžovatele správní orgán dne 21.7.2017 pod sp. zn. SMOl/Přest/R1114/2017/KF, že přestupek proti občanskému soužití podle § 49 odst. 2 písm. d) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů účinného do 30.6.2017, vedený pod sp. zn. SMOl/Přest/R1114/2017/KF, nebyl postoupen k dalšímu řízení Městskému úřadu Konice, neboť k projednávání přestupku je podle § 55 odst. 1 zmiňovaného zákona místně příslušný orgán, v jehož územním obvodu byl přestupek spáchán. Komise pro projednávání přestupků, neboť ke spáchání přestupku mělo dojít v Olomouci. Rovněž tak nejsou dány podmínky pro vedení společného řízení podle § 57 odst. 2 zmiňovaného zákona, neboť správnímu orgánu údajně nejsou známa žádná další řízení související s přestupky VB, selektivně pak správní orgán uvedl pouze „přestupek proti občanskému soužití podle § 49 odst. 2 písm. d) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů účinného do 30.6.2017, vedeným pod sp. zn. SMOl/Přest/R1114/2017/KF“.

4. Na základě stížnosti stěžovatele na nespojení řízení proti přestupkům VB správní orgán dne 26.7. 2017 pod sp.zn. SMOl/Přest/R1114/2017/KF uvedl, že správnímu orgánu není znám žádný přestupek VB, který by měl být projednáván s věcí vedenou pod sp. zn. SMOl/Přest/R1114/2017/KF, když bylo zřejmé, že řízení proti VB je vedené pod značkou SMOl/ Přest/ R422/ 2017/BM, jak výše správní orgán pod stejnou značkou uvedl dne 17.7.2017, aniž však přes další doložení důkazní listiny řízení obnovil. Přes doložené důkazy byl stěžovatel zcela nepatřičně správním orgánem vyzván, aby svou stížnost doplnil a konkretizoval přestupek, o němž se domnívá, že měl být projednáván ve společném řízení podle § 57 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů účinného do 30.6.2017.

5. V reakci na výše uvedené rozhodnutí správního orgánu, že řízení nebude převedeno k přestupkové komisi MěU v Konici, v jehož spádové oblasti má stěžovatel trvalé bydliště (žádáno dne 29.6.2017, obdržené do DS stěžovatele dne 25. 7. 2017), stěžovatel obratem dne 26.7.2017 požádal o omluvu z řízení dne 31.7. 2017 a uvedl, že je na konferenci v Mnichově (od 28.-30.7.2017, viz http://cannabisxxl.com).

6. Správní orgán dne 28. 7.207 pod sp.zn. SMOl/Přest/R1114/2017/KF a čj. SMOL/176449/2017/OSC/PREST/Nat (obdrženo do DS 29.7. 2017 v 21:35:58 hod.) uvedl: „Aby mohla být Vaše omluva přijata, že třeba doložit, že se dne 31.7.2017 budete nacházet na konferenci v Mnichově, jak uvádíte. Nebude-li omluva řádně doložena, má správní orgán možnost konat ústní jednání a ve věci případně i rozhodnout ve Vaší nepřítomnosti (podle § 74 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů účinném do 30.6.2017), popř. Vám může být uložena pořádková pokuta nebo může být rozhodnuto o Vašem předvedení k odročenému ústnímu jednání (podle § 60, § 62 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů). Svou omluvu prosím doložte nejpozději do 31.7.2017. Ve věci Vaší žádosti o vedení společného řízení podle § 57 odst. 2 přestupkového zákona s přestupkem sp. zn. SMOl/Přest/R422/2017/BM Vám sdělujeme, že takový postup není možný, neboť Vámi uvedený přestupek byl již dne 7.3.2017 odložen, o čemž jste již byl informován. Navíc projednávaná věc navíc s tímto přestupkem časově, místně ani věcně nesouvisí.“ K tomuto sdělení správního orgánu stěžovatel do 31.7.2017 doložil nejen fotografie z konference, ale i přednášku s tématem, kvůli kterému jej nejen přestupková komise správního orgánu (nejen v Olomouci) v předchozích letech „obtěžovala“.

7. Výše uvedené tvrzení správního orgánu, že odložený přestupkový podnět na VB s tímto „přestupkem“ nesouvisí bylo nepravdivé a zcela účelové. Stěžovatel proto dne 30.7.2017 správní orgán o prošetření, zda je daná úřednice mentálně způsobilá, nebo pracuje pro vlivem alkoholu. Lži, podvody a zlodějny VB byly totiž explicitně doloženy, zastavení VB dne 1.6.2017 na náměstí v Olomouci kromě zcela oprávněného sdělení stěžovatele k VB, že za své podvodné jednání tak může dostat akorát pořádně přes hubu, které si – se souhlasným stanoviskem stěžovatele – VB údajně nahrával, s klíčovým doplněním stěžovatele, zda si podvodník VB neuvědomuje, že škody, které druhým svým jednáním VB způsobil dopadnou nejvíce na něj, rozhodně nelze považovat za přestupek a důvod k obvinění. Nepravdivé tvrzení VB, že stěžovatel měl na VB útočit napřaženou rukou, se nezakládá na pravdě. Protože jsou na náměstí umístěny kamery, na které podvodník VB při setkání se stěžovatelem dne 1.6.2017 odkazoval, měl správní orgán toto tvrzení ověřit.

8. Dne 31.7.2017 stěžovatel v Mnichově nebyl, což rovněž není důvod k nepřijetí omluvy. Konference v Mnichově byla do neděle 30.7.2017. Stěžovatel přednášel v neděli 30.7.2017 od 14.00 hod.,, do Olomouce přijel posledním nočním vlakem ve tři hodiny ráno s tím, že nejen nebylo zcela jisté, zda se stěžovateli podaří vůbec vlak chytit, neboť čas přednášky (viz www.cannabis-europe.eu) kolidoval s odjezdem, přestup v Praze byl s rozdílem 20 minut, což bylo dne 30.7.2017 reálně zpoždění vlaku „vyřešené“ naštěstí zpožděním nočního vlaku do Olomouce. Za takovéto situace riskovat neomluvení se z jednání považoval stěžovatel za velké riziko, nehledě na oprávněnou domněnku, že řízení bude datem i místem změněno, jak žádal, což však bylo správním orgánem až dne 25.7.2017 vyhodnoceno jako neoprávněné – viz výše.

9. Správní orgán doložitelně nešetřil přestupkové delikty VB a úředníků, namísto toho stěžovatele bez šetření ihned obvinil. Nešetřené delikty VB:
  • Vydávání Hanáckého večerníku (zahájeno od dubna 2016) v rozporu s tiskovým zákonem, autorským zákonem, zákonem o přestupcích, občanským a trestním zákoníkem: a) nezasílání povinného výtisku do Vědecké knihovny v Olomouci kvůli možnosti zpětného měnění textu článků zejména na webu Hanáckého večerníku a cenzury ze strany VB - zřejmě nejen vůči stěžovateli po akci Tour de Franz (TDF), b) dále opakované hrubé a nepravdivé pomluvy stěžovatele v článcích VB v Hanáckém večerníku po cykloakci TDF a žádosti VB o předložení průběžné vyúčtování TDF a zneužívání fotografií a osobních informací o stěžovateli, c) odmítání vydání zákonem garantované opravy článku s pomluvami stěžovatele - omluvy v Hanáckém večerníku v rozporu s tiskovým zákonem).
  • Krádež a podvod: přijetí (jaro 2016) a odmítání vracení půjčky 12.000,- Kč obdržené VB od stěžovatele. Namísto toho ze strany VB zcela nezákonné podvodné vystavení faktury za akci TDF stěžovateli se zálohou v uvedené výši 12 tis. půjčky (půjčeno stěžovatelem v březnu a červenci VB z konta Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s., faktura za akci TDF vystavena o.s. Lucy Team po žádosti stěžovatele o předložení vyúčtování sbírky TDF. VB je v o.s. Lucy Team předsedou, daný subjekt o.s. Lucy Team neměl s TDF nic společného).
  • Krádež, podvod, zneužívání funkce při správě svěřeného majetku, křivé svědectví: VB byl za předchozí zájem a publikování článků dokládajících zločinecký justičně exekutivní kartel proti stěžovateli (doléhající tragicky nejen na neurologicky postižené děti – viz akce TDF) zvolen dne 14.5.2016 za člena správní rady Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s., aby akci TDF řídil. VB v hrubém rozporu se zakladatelskou listinou (stanovami - zákonem) a povinností informovat členy a zejména členy správní rady neuvedl a cíleně zamlčel, že 1) vede o.s. Lucy Team, na které mohl sbírku TDF založit (ve spisu je doloženo, že když VB v únoru 2017 v Hanáckém večerníku účelově nepravdivě uváděl, že sbírku TDF nemohl na daný subjekt o.s. Lucy Team registrovat, protože měl „škraloup“ u krajského úřadu, nebylo to pravdou, viz spis a rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 20.6.2017 sp. zn. KUOK/60407/2017 a č.j. KUOK/55197/2017/OK/7895), 2) dal v rozporu se zákonem bez vědomí členů správní rady dispoziční práva účtu Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů,z.s. určené ke sbírce TDF ředitelce o.s. Lucy Team) a na tuto nevládní organizaci převáděl finanční prostředky sbírky TDF v částkách přes 5 tisíc Kč, 3) v rozporu se zákonem (informovat členy správní rady) – se souhlasem brutálně nezákonně jednajícího Krajského úřadu Olomouckého kraje – a) přijímal příjmy z akce TDF namísto na konto Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů,z.s. na konto o.s. Lucy Team (příjmy za trikoty), b) se zmocnil dne 15.9. 2016 konta sbírky TDF a vystoupil 15.9.2016 k datu 15.10.2016 ze společnosti, c) v rozporu se zákonem (rozhodnutí Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů,z.s.) zahájil po 15.1.2017 vyúčtování sbírky TDF za společnost …… a křivým svědectvím, že šlo o omyl a mylné platby, ze sbírkového konta zcizil dalších 30 tisíc.
  • Podvod a krádež: Stěžovatel a VB byli jediní cyklisté, kteří absolvovali od 20.7.-11.8.2016 cyklopouť TDF do Říma (cca 10 cyklistů propagačně absolvovalo jednu etapu, dvě etapy absolvoval pouze pan M.D. z partnerské firmy Allivictus, s.r.o.) a současně byl stěžovatel s VB hlavními organizátory TDF. Na základě vzájemné dohody, že bude se sbírky TDF hrazeno ubytování organizátorů a sdělení VB, že na účtu sbírky nejsou prostředky, hradil stěžovatel nejen VB, ale i jeho synovi a řidiči náklady (nejen) na ubytování ve víře, že následně budou tyto náklady (cca 10 tisíc Kč) ze sbírky TDF proplaceny, to se však ze strany VB nestalo, přestože obdržel účetní doklady (paragony). Očekávanými příjmy byly mj. dary od později křivě svědčících dárců, kteří se údajně spletli a poslali peníze na sbírku TDF.
  • K jednání šetřenému správním orgánem jako přestupek stěžovatele, za který byl obviněn, by nedošlo a nezákonné jednání VB by nebylo možné bez vědomě nezákonného jednání úředníků a ředitele Krajského úřadu Olomouckého kraje (důkaz - viz rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 20.6.2017 sp. zn. KUOK/60407/2017 a č.j. KUOK/55197/2017/OK/7895) a nezákonného jednání úředníků rejstříkového soudu a statutárních zástupců Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci a Vrchního soudu v Olomouci vydávajících nepravdivá rozhodnutí ve správním řízení, kteří po podání trestního, přestupkového a žalobního podnětu na VB dne 17.1.2017 a) zapsali - po opakovaných úředně ověřených sděleních členů Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů ,z.s., že VB není od 15.10.2016 členem statutárního orgánu Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů,z.s a jeho správním radou a není oprávněn za tuto právnickou osobu jednat – VB do rejstříku (30.1.2017) jako člena správní rady (odvolání, stížnosti a kárné podněty byly justičními manekýny vždy odmítnuty, naposledy viz usnesení VS v Olomouci dne 29.6.2017 č.j. 5 Cmo 157/2017) a ve stejné době zápisu VB do rejstříku úředníci krajského úřadu b) zahájili s VB vyúčtování sbírky TDF - po opakovaných úředně ověřených sděleních členů Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů ,z.s., že VB není od 15.10.2016 členem statutárního orgánu Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů,z.s a jeho správním radou a není oprávněn za tuto právnickou osobu jednat - a následně přes doložená křivá svědectví dokonce schválili sbírku TDF jako řádně vyúčtovanou. Dodejme, že dne 29.6.2017 žádal stěžovatel správní orgán, aby vyslechli křivě svědčí dárce, kteří k vyvedení 30 tisíc Kč ze sbírkového konta TDF v součinnosti s VB nepravdivě uvedli, že si sbírkové konto údajně spletli s účtem o.s. Lucy Team a Cestovní kanceláří Bohemia, správní orgán však na podnět nereagoval. Pokud VB bez jakékoliv objednávky a v rozporu s logikou a dohodami vystavil stěžovateli absurdní fakturu za TDF jako za účastnický poplatek TDF, který přitom měla vystavovat Cestovní kancelář Bohemia, proč křivě přísahající dárce tvrdil, že jeho 20 tisíc mělo jít na Cestovní kancelář Bohemia (poslal je tam vůbec následně?), proč je neposlal VB na o.s. Lucy Team, které faktury (bez vědomí poškozených) vystavovalo.

10. Stěžovatel je přesvědčen, že správní a odvolací orgán je při šetření věci zcela podjatý, jedná nezákonně a účelově a měl by se z řízení vyloučit. Stěžovatel se domnívá, že jednání VB, křivě svědčících dárců a zástupců veřejné moci může v řadě ohledů naplňovat spíše trestním právem postižitelné jednání. Jak je však od roku 2010 tradičním folklorem veřejné moci nejen v Olomouckém kraji, cokoliv, co nezákonně upírá práva stěžovateli a členům Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s. (zejména pak zřizovatelům Edukativní konopní kliniky Ateliér ALF,z.s., Konopí je lék, z.s. a Art Language Factory,z.s.), je odpovědnými orgány označeno jako nedůvodný podnět, neboť, jak bylo v úvodu uvedeno, stěžovatel a členové Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s. opakovaně doložili závažné zločiny (zakázané vždy vyšetřit) spáchané konkrétními důvodně podezřelými členy justičně exekutivního kartelu. Důkazy: viz http://pravnistat.blogspot.cz/

Dne 31.7.2017


Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady Cannabis is The Cure, z.s.