Hanácké konopné zprávy s moudrem na závěr, 5.2.2015V Olomouci soud přidělil trestní řízení vedoucího výzkumu Konopí je lék DD na jeho narozeniny 12.ledna 2015
Vážný filozofický problém byl v plné olomoucké soudní síni řešen skoro tři hodiny a nebylo rozpoznat, kdo vlastně patří za katedru, kdo do vězení a kdo do blázince.
Dnes prostějovský soud napsal DD, že trestní řízení s ním bude na jeho svátek 9. dubna ve dvě odpoledne.
Alegorie obdarovávání justiční disputací?
Chcete-li vidět bohaté duchaplné výroky prostějovského státního zástupce, jste srdečně zváni na https://www.youtube.com/watch?v=47bQtHj-zMo

Z dnešní reakce soudu – adresy, někteří svědci vynecháni, text krácen.

Věc: 3 Nt 1151/2014 – reakce na výzvu k veřejnému zasedání dne 9.dubna 2015 v 14.00 hod.

1)     Soud je žádán předvolat následující svědky, které v řízeních u OS v Prostějově dříve odmítal předvolat, ač je to pro řízení oprávněné, důvodné a velmi významné:
·        Vrchní rada plk. Mgr. Jakub Frydrych, …………….. Svědek je ředitel Národní protidrogové centrály ČR. Svědek doloží, že žadatel a nevládní organizace výzkumu Konopí je lék a jeho členové podali od roku září 2009 do konce roku 2014 celkem 15 žádostí o policejních ochranu. Svědek doloží, že byl policejním prezidentem v roce 2009 požádán, aby se s žadatel osobně sešel a věc vyřešili. Svědek doloží, že se s žadatelem v roce 2010 osobně sešel a informoval jej, ať žádá policii, státní zastupitelství a soud aplikovat na jeho jednání § 31, odst. 1 trestního zákoníku (přípustné riziko, kdy společenského prospěchu nelze dosáhnout jinak). Svědek doloží, že pracovníci NPC byli přítomni na Edukativní konopné klinice v Praze, které byl žadatele ředitelem, věděli a viděli, že je nemocným vydáván cannabis s obsahem nad 0,3 % THC, který z podnětu MZ ČR dokonce v Kriminalistickém ústavu analyzovali (až 68 % THC v extraktu), ale nikdy s ohledem na subsidiaritu trestní represe nezahájili trestní řízení a nic nekonfiskovali!  
·        MUDr. Pavel Bém, ………………... Svědek je adiktolog, psychoterapeut a psychiatr. V současné době je prezidentem konference Léčebné konopí a kanabinoidy pořádané 4.-7. března 2015 v Praze. Svědek byl do června 2010 primátorem hl. města Prahy. Svědek doloží, že není pravdou tvrzení soudu v rozsudku č.j. 2 T 104/2010, že byl si žadatel poskytnutí daru 1,1 mil. Kč od hl. města Prahy na vybudování Edukativní konopné kliniky vymyslel, neboť dne 11.5. 2010 navrhl Radě hl.města Prahy dar poskytnout a ta jeho návrh na základě předložené dokumentace schválila, což je rovněž doložitelné (zejména) v rozhodnutí hl. města Prahy v bodu 2 na http://praha-eu.blogspot.cz/  Dodejme, že v minulém měsíci patentovala GB Pharmaceuticals v USA lék na rakovinu z cannabis. V řízení č.j. 2 T 104/2010 žalobou pozvaný přednosta olomoucké onkologie v neprospěch žadatele nepravdivě tvrdil (téměř 20 let po objevu apoptózy buněk rakoviny kanabinoidy!), že cannabis onkologická onemocnění neléčí, což vyvrátila v řízení svědčící Olga Novotná na lékařské zprávě o mizejícím nádorovém onemocnění. V důsledku konfiskací cannabis  OČTŘ pak (nejen) Olga Novotná (ve velikých bolestech) v dubnu 2011 zemřela.  Jde o vědomý zločin justice. Sdělení soudního znalce MUDr. Radka Matlacha  o spáchaných zločinech soudu jsou doložitelná v bodu 1 na http://soudniznalec.blogspot.cz/ a jsou součástí spisu.
·        Doc. RNDr. Peter Ondra, CSc., ………………………., svědek je soudní znalec v oboru toxikologie a přednosta Ústavu soudního lékařství FNOL. Jak je doloženo ve spisu, svědek doložil extrémní rozdíly měření obsahu THC v cannabis dle zvolené metody a doložil, že jediným právně relevantním měřením je unijní norma měření, kterou však policie nerespektuje a žádnou normu nemá, což je porušením čl. 39 Listiny základních práv a svobod a činí tak v době legality pěstování cannabis do 100m2/osobu bez hlášení a zpracování cannabis bez omezení obsahu THC rovněž bez hlášení dle §§ 29 a 5,odst. 5 ZoNL do 1.4.2013 (5, odst. 5 novelizován nenotifikovaným zákonem č.50/2013 Sb. cannabis do lékáren). Opakovaná vyjádření svědka jsou doložena v bodu 6  na výše uvedené adrese http://cannabis-dukazy.blogspot.cz/  Jak je doloženo v příloze v rozhodnutí MV Č č.j. MV – 141097-7/KM-2014 ze dne 30.1.2015, policie odmítá sdělit a MV ČR s tím souhlasí, kdy a kým byl onen doporučený postup měření obsahu THC v cannabis vydán, pod jakým č.j., jaké je jeho znění, neboť vyjádření policejních pracovišť OKTE  se od sebe liší. Jak je ve spisu doloženo na stopě číslo 2, legální certifikovaná odrůda cannabis Finola byla díky svým schopnostem 2x dozrát v průběhu léta shledána policií jako nezákonná, protože policie neměřila dle přísně unijní normy (max. do 0,2% THC) a měřila rostlinu či spíše jen květ až po usušení, nikoliv v době vzrůstu.
·        Mgr. Thomas Muller …………………………………., svědek je expertem na právo EU. Svědek hovoří plynně česky. Svědek vysvětlí soudu nevymahatelnost zákona o návykových látkách (ZoNL) a tedy i trestního zákoníku dle práva EU neaplikací Nařízení ES k měření obsahu THC v cannabis a nevymahatelnost ZoNL nenotifikací ZoNL dle povinnosti Směrnice 98/34/ES. Nejvyšší soud vědomě nepravdivě a ryze účelově v rozporu s čl. 267 odst. 3 Smlouvy o fungování EU odmítá položit předběžné otázky Soudnímu dvoru EU, což ve třech nálezech ústavní soud označil za porušení práva na spravedlivý proces a zákonného soudce, aby pak ve všech 4 ústavních stížnostech žadatele svých vlastních nálezů vůbec nedbal a tyto okatě bez zdůvodnění ignoroval. Jak je soudu známo a je doloženo ve spise, okresní, krajský, nejvyšší či ústavní soud se s právní argumentací z unijního práva neuměli řádně vyrovnat a nejvyšší soud dokonce v usnesení č.j. 8 Tdo 1231/2011vědomě nepravdivě tvrdil, že ZoNL nepodléhá notifikační povinnosti, což bylo zpochybnitelné nejen odkazovanou veřejnou databází TRIS, ale též následnou (neúplnou) notifikací novelizace ZoNL zákonem č. 273/2013 Sb. s platností od 1.1.2014 Tyto skutečnosti jsou uvedeny včetně důkazních listin v bodech 1 - 3 na http://cannabis-dukazy.blogspot.cz/, pokud nejsou obsaženy již ve spisu, kdy byly součástí dovolání NS k rozhodnutí č.j. 3 Nt 1151/2014, které bylo pod č.j. 6 Tdo 1493/2014 vráceno soudu k novému projednání a opět nebyla NS položena předběžná otázka Soudnímu dvoru EU. Dodejme, že Evropský soud pro lidská práva po roce a půl projednávání právní přípustnosti (běžně 14 dní) odmítl stížnosti žadatele na ČR projednat bez zdůvodnění a pouze odkázal na čl. 35 Jednacího řádu ESLP, který mu toto právo (pro politicky ožehavé kauzy) dává, přestože lékaři s doložením důkazů o porušení čl. 2 a 3 Úmluvy o lidských právech žádali ESLP o aplikaci předběžného opatření s okamžitým zastavením zločinů páchaných ČR. 

2)     Soud je žádán prošetřit, zda nedošlo k porušení práva na zákonného soudce, když všechny trestní řízení žadatele u OS v Prostějově soudí stále stejná soudkyně Mgr. Ivona Otrubová. Jde o trestní řízení: č.j. 2 T 104/2010, č.j. 2 T 65/2011, č.j. 0Nt 820/ 2011, č.j. 2 Nt 1257/2013, č.j. 2Nt 1151/2014 a nyní také č.j. 3Nt 1151/2014. Daná soudkyně byla opakovaně žádána vyloučit se pro podjatost a byl na ni podán návrh na kárné řízení, neboť mj. vědomě porušila rozsudek nejvyššího soudu č.j. 3 Tz 1/2012 neudělit žadateli pokutu 10.000 Kč za špatnou písemnou omluvu z policejního výslechu, což v řízení č.j. 0Nt 820/ 2011 bez možnosti odvolání zapřela a pokutu žadateli udělila. Návrh na kárné řízení byl podán v listopadu 2014, dosud o něm nebylo předsedou OS v Prostějově rozhodnuto.


„V právu není ten, kdo je v právu, ale ten, komu to právo soud přisoudí.“
Doc. RNDr. Ondřej Lumír Hanuš, DrSc., Hebrejská univerzita v Jeruzalémě
Objevitel prvního endogenního kanabinoidu (anandamid – vnitřní štěstí).